Csereho cena SAS pri SAV za populárno-vedeckú činnosť

Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (ďalej len SAS pri SAV) si uvedomuje dôležitosť popularizácie vedy a techniky pre napredovanie a pokrok našej spoločnosti. Prostredníctvom tejto ceny chce povzbudiť predovšetkým mladých členov SAS pri SAV, aby sa venovali aj tejto činnosti a týmto spôsobom prilákali ďalších mladých ľudí k štúdiu vedy a techniky.

V roku 2017 sme si pripomenuli 100. výročie narodenia Dr. Eleméra Csereho, významného popularizátora astronómie a zakladateľa hvezdárne v Hlohovci a v súvislosti s týmto výročím Hlavný výbor SAS pri SAV rozhodol, že ocenenie sa bude od roku 2018 oficiálne nazývať „Csereho cena SAS pri SAV za populárno-vedeckú činnosť“.

Každý člen SAS pri SAV môže na toto ocenenie navrhnúť osobnosť, ktorá sa výrazným spôsobom zaslúžila o popularizáciu astronómie a príbuzných odborov. Návrhy na ocenenie treba doručiť SAS pri SAV (sas@ta3.sk) do 15. septembra daného roku.

Štatút

Laureáti:

2019 - Mgr. Mária Gallová
Mgr. Mária Gallová pôsobila na hvezdárni v Banskej Bystrici v oblasti popularizácie astronómie. Už v roku 1973 navrhla a realizovala astronomickú súťaž pre žiakov so záujmom o astronómiu pod názvom: „Vesmír je náš svet“, no asi najznámejším sa stalo literárno-výtvarné ekologické podujatie „Zem je len jedna“, ktoré ako dlhodobá výstava končilo na bratislavskom hrade. Mgr. Mária Gallová bola aj iniciátorkou vzniku Medzinárodného filmového festivalu „Astrofilm“, ktorý sa stal tradičným astronomickým podujatím na Slovensku. V ostatných rokoch sa venuje velikánovi našich dejín – M. R. Štefánikovi. Napísala množstvo článkov, dve knihy literatúry faktu a z najnovších aktivít je možné spomenúť medzinárodnú konferenciu „Muž Slnka“, ktorá sa konala z roku 2019.

2019 - Mgr. Peter Zimnikoval
Mgr. Peter Zimnikoval pôsobil na hvezdárni v Banskej Bystrici. V rámci svojej vedeckej a odbornej činnosti publikoval 28 príspevkov na konferenciách a vo vedeckých časopisoch. V odborno-pozorovateľskej činnosti sa venoval nielen meteorom, ale aj astrofotografii a pozorovaniam Slnka, komét, zákrytov a zatmení. Pre verejnosť predniesol stovky prednášok, viedol astronomické krúžky, popularizoval astronómiu v rozhlase aj televízii. Je tiež autorom množstva invenčných materiálov (plagáty, atlasy, otáčavé mapky, vystrihovačky, návody a pod.) a od roku 2019 zostavovateľom Astronomickej ročenky. Naprogramoval niekoľko astronomických počítačových programov (Obloha, Súhvezdia, Ročenka a pod.), ktoré sú voľne k dispozícii.

2018 - RNDr. Pavol Rapavý
RNDr. Pavol Rapavý je slovenský popularizátor astronómie a vedúci Hvezdárne v Rimavskej Sobote. Mimo aktivity súvisiace s hvezdárňou sa venuje astrofotografii. V neposlednom rade tiež svoju činnosť zameriava na iniciatívy spojené s problematikou svetelného znečistenia, a to ako prednáškovou činnosťou, tak pomocou pri zakladaní oblastí tmavej oblohy na Slovensku, ako aj v susedných štátoch. Tiež sa podieľa na organizácii súťaže „Svieťme si na cestu ... nie na hviezdy„ a aktívne prispieva do slovenského populárno-náučného časopisu Kozmos.

2017 – RNDr. Peter Begeni

RNDr. Peter Begeni je veľmi aktívnym popularizátorom astronómie, neochvejným bojovníkom proti svetelnému znečisteniu a iniciátorom zakladania parkov tmavej oblohy. V rámci svojich aktivít napísal aj 4 knihy, z ktorých najobsiahlejšia je: „Astronomické oko“.

Čítaj viac

2016 – Bc. Jaroslav Merc

Bc. Jaroslav Merc je študentom odboru Astronómia a astrofyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. V odbornej oblasti sa venuje štúdiu aktivity symbiotických premenných hviezd. Bc. Jaroslav Merc bol ocenený za jeho mimoriadne bohatú popularizačnú činnosť: v rámci projektu „S ďalekohľadom na cestách“ predniesol desiatky popularizačných prednášok pre mladých ľudí v mestách a dedinách po celom východnom Slovensku, je hlavných koordinátorom medzinárodných popularizačných podujatí „Hodina Zeme“ a „Globe at Night“ na Slovensku, sprevádza návštevníkov vedecko-technického centra SteelPark a hvezdárne a planetária Centra voľného času v Košiciach, venuje sa organizovaniu astronomických popularizačných prednášok a pozorovaní pre širokú verejnosť.

Čítaj viac