18. zjazd SAS pri SAV

Do predsedníctva Hlavného výboru SAS pri SAV boli zvolení: doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD. (predseda), Mgr. Marián Vidovenec (podpredseda), Mgr. Emil Kundra, PhD. (vedecký tajomník) a Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD. (hospodár). Ďalšími členmi sa stali: Mgr. Stanislav Kaniansky, RNDr. Pavol Rapavý, RNDr. Svetozár Štefeček, Mgr. Eduard Koči, Ing. Róbert Barsa, Mgr. Jaroslav Merc a RNDr. Ján Mäsiar. Do Revíznej komisie SAS pri SAV boli zvolené: Mgr. Mária Gallová (predsedníčka), Mgr. Mária Záborská a Mgr. Katarína Žilinská.


Okrem zhodnotenia predchádzajúcej činnosti SAS pri SAV účastníci diskutovali aj o ďalšom smerovaní, štruktúre a poslaní Spoločnosti v budúcnosti: členskú základňu by bolo potrebné výrazne omladiť zapojením mladých ľudí so záujmom o astronómiu, je potrebné hľadať nové zdroje finančného zabezpečenia činnosti Spoločnosti, zlepšiť vnútornú komunikáciu medzi členmi, ako aj zložkami SAS pri SAV a tiež prezentáciu aktivít Spoločnosti smerom k verejnosti (napr. prostredníctvom internetových stránok) a tak zvyšovať kredibilitu Spoločnosti. V súvislosti s úrovňou školského vzdelávania obnoviť činnosť Pedagogickej komisie SAS pri SAV a zintenzívniť spoluprácu Spoločnosti s ostatnými astronomickými subjektmi na Slovensku, ako aj v zahraničí (Česká astronomická spoločnosť, Európska astronomická spoločnosť). SAS pri SAV by sa tiež mala výrazne angažovať ako zjednocujúci prvok astronomickej komunity na Slovensku.

Ďalšie materiály súvisiace s 18. riadnym zjazdom SAS pri SAV:
    Otvorenie 18. zjazdu SAS pri SAV
    Pozdrav Dr. J. Tremka
    Zoznam delegátov zjazdu
    Program 18. zjazdu SAS pri SAV
    Správa o činnosti
    Správa o hospodárení
    Správa revíznej komisie
    Správa mandátovej komisie
    Správa volebnej komisie
    Uznesenie 18. zjazdu SAS pri SAV


Týmto mi dovoľte poďakovať všetkým zúčastneným za aktívnu účasť na konferencii Astronomické Slovensko 2019 a 18. riadnom zjazde SAS pri SAV, kolegom Jaroslavovi Mercovi a Ľubomírovi Hambálkovi za pomoc pri organizovaní týchto podutí a v neposlednej rade všetkým členom za ich aktívnu prácu v prospech Spoločnosti. Teším sa na ďalšiu spoluprácu.


doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.,
predseda SAS pri SAV