Štatút Ceny Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV za najlepšiu populárno-vedeckú činnosť

Preambula

Dr. Elemér Csere (16. 1. 1917 – 29. 10. 1992), nestor slovenskej astronómie, narodil sa v Sobranciach, gymnázium navštevoval v Levoči a farmáciu začal študovať v r. 1939 na UK v Prahe. Prvé laboratórne cvičenia absolvoval u prof. Heyrovského, nositeľa Nobelovej ceny za chémiu. Keď UK za protektorátu zatvorili, v štúdiu pokračoval v Budapešti. V čase fašistického Maďarska, žiaľ, opäť musel opustiť štúdium a v r. 1944 promoval v odbore farmácia na UK v Bratislave. V dôsledku politickej situácie v šk. r. 1944/45 obhájil rigoróznu prácu a získal doktorát z fyziky na Ludwig-Maxmilians-Universität v Mníchove.

Usadil sa v Hlohovci, kde pracoval ako vedúci pracovník v Slovakofarme. Okrem toho prednášal na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave. V roku 1954 založil v Hlohovci astronomický krúžok, na pôde ktorého v roku 1958 vznikla hvezdáreň a od roku 1972 dostala štatút krajskej hvezdárne. Dr. Csere bol v rokoch 1972 – 82 jej riaditeľom a súčasne významným popularizátorom astronómie. Aktívne pôsobil v Slovenskej astronomickej spoločnosti (SAS) pri SAV a od 1. ročníka časopisu KOZMOS bol členom jeho redakčnej rady. Jeho plodný život sa ukončil v rodnom meste v Sobranciach. No planétka (25 778) Csere je dôkazom, že jeho práca bola ocenená a jeho meno svieti na oblohe na pamäť nám všetkým.

 

Článok 1

Cena

1. Cenu SAS pri SAV za najlepšiu populárno-vedeckú činnosť (ďalej len Cena) udeľuje SAS pri SAV spravidla každoročne.

2. SAS pri SAV si uvedomuje dôležitosť popularizácie vedy a techniky pre napredovanie našej spoločnosti. Prostredníctvom tejto Ceny chceme povzbudiť predovšetkým mladých členov, aby sa venovali aj tejto činnosti a týmto spôsobom prilákali ďalších mladých ľudí k štúdiu vedy a techniky.

3. Cena sa od roku 2017 nazýva: „Csereho cena Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV“.


Článok 2

Laureáti

1. Cenu môže získať každý člen SAS pri SAV.


Článok 3

Návrhy na udelenie ceny

1. Každý člen SAS pri SAV má právo navrhnúť písomnou formou (email/list) ľubovoľného člena. V návrhu uvedie jeho hlavné aktivity v oblasti popularizácie astronómie a príbuzných prírodných vied, prípadne v odbornej činnosti, v pedagogickej práci, v publikačnej činnosti a v iných oblastiach hodných tejto ceny. Všetky návrhy sa musia sústrediť do 15. septembra daného roka na sekretariáte SAS pri SAV.


Článok 4

Riadenie a organizácia

1. Cenu a s ňou spojené činnosti riadi Predsedníctvo Hlavného výboru (PHV) SAS pri SAV.

2. PHV SAS pri SAV po uzávierke návrhov na laureátov Ceny (čl.3 bod 1.) informuje bezodkladne členov Hlavného výboru (HV) SAS pri SAV (Spoločnosti) o došlých návrhoch.

3. Každý člen HV Spoločnosti má právo predsedovi Spoločnosti obratom navrhnúť zloženie komisie na posúdenie návrhov, pričom môže ponúknuť aj vlastnú pomoc (navrhnúť do komisie aj seba). (V prípade iba jedného došlého návrhu na laureáta Ceny posúdia návrh členovia HV SAS pri SAV).

4. Predseda Spoločnosti posúdi a prediskutuje návrhy na zloženie komisie v PHV SAS pri SAV a PHV SAS pri SAV potom ustanoví komisiu ad hoc, ktorá rozhodne o laureátovi/laureátoch Ceny.

5. Komisia môže navrhnúť na ocenenie 1 alebo 2 návrhy, prípadne môže navrhnúť Cenu neudeliť.

6. Predseda Spoločnosti zabezpečí odovzdanie ceny pri vhodnej príležitosti, najneskôr do 20. decembra v danom roku.

 

V Tatranskej Lomnici, 15. marca 2017                                                                                             RNDr. Ladislav Hric, CSc.

                                                                                                                                                         predseda SAS pri SAV

 

verzia pre tlač (pdf)

Air Max 90 Ultra Moire