Sekcie a komisie

Činnosť SAS pri SAV sa realizuje v siedmych sekciách (Slnečná sekcia, Stelárna sekcia, Sekcia medziplanetárnej hmoty, Sekcia zákrytov a zatmení, Sekcia astronomickej fotografie, Sekcia ochrany pred svetelným znečistením a Sekcia histórie astronómie) a v dvoch komisiách (Pedagogická komisia a Terminologická komisia).


Sekcia medziplanetárnej hmoty

Predseda:
Tajomník: doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.
Člen: RNDr. Miroslav Znášik

Viac informácií »


Sekcia zákrytov a zatmení

Predseda: Mgr. Stanislav Kaniansky (sky@ planetarium.sk)
Tajomník: Ing. Jaroslav Gerboš
Členovia: Mgr. Peter Zimnikoval, Matej Korec, RNDr. Ján Mäsiar

Viac informácií »


Slnečná sekcia

Predseda: RNDr. Ivan Dorotovič, CSc. (ivan.dorotovic@ suh.sk)
Členovia: Mgr. Peter Ivan, RNDr. Vladimír Karlovský, RNDr. Pavol Rapavý

Viac informácií »


Stelárna sekcia

Predseda: RNDr. Ladislav Hric, CSc. (hric@ ta3.sk)
Tajomník: doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.
Členovia: RNDr. Zdeněk Komárek, Mgr. Emil Kundra, PhD.

Viac informácií »


Sekcia astronomickej fotografie

Predseda: Ing. Róbert Barsa (rob.barsa@ gmail.com)

Viac informácií »


Sekcia ochrany pred svetelným znečistením

Predseda: RNDr. Peter Begeni (begi@ begi.sk)
Tajomník: RNDr. Pavol Rapavý
Členovia: RNDr. Jaroslav Merc, Mgr. Stanislav Kaniansky

Viac informácií »


Sekcia histórie astronómie

Predseda: Mgr. Stanislav Šišulák, PhD. (stan.sisulak@ gmail.com)
Členovia: doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., Mgr. Adrián Takáč

Viac informácií »


Pedagogická komisia

Predseda: doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD. (kornos@ fmph.uniba.sk)
Tajomník: RNDr. Katarína Maštenová (km@ astroportal.sk)
Člen: RNDr. Daniela Rapavá

Viac informácií »


Terminologická komisia

Predseda: Mgr. Eva Plávalová PhD. (plavalova@ komplet.sk)
Členovia: RNDr. Štefan Gajdoš, PhD., Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD., Doc. RNDr. Vladimír Bahýl CSc., Mgr. Eduard Koči , Mgr. Stanislav Šišulák PhD., PaedDr. Matej Považaj, CSc. – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, SAV

Viac informácií »