Často kladené otázky

Nižšie nájdete odpovede na často kladené otázky.

01\ Čo je projekt NameExoWorlds?

NameExoWorlds je program sprostredkovaný Medzinárodnou astronomickou úniou (IAU), vďaka ktorému môžu ľudia na celom svete spolupracovať na pomenovaní exoplanéty a jej hostiteľskej hviezdy.

02\ Čo je to exoplanéta?

Exoplanéta je planéta mimo Slnečnej sústavy. Exoplanéty obiehajú okolo hviezd alebo hviezdnych pozostatkov (ako sú biele trpaslíky alebo neutrónové hviezdy). Za posledné tri desaťročia boli objavené tisíce exoplanét obiehajúcich okolo iných hviezd. Exoplanéty, ktoré majú byť pomenované prostredníctvom kampane NameExoWorlds 2022, sa nachádzajú v systémoch s jedinou hviezdou a zatiaľ je v nich známa len jedna exoplanéta. Okolo týchto hviezd môžu obiehať ďalšie exoplanéty a možno aj ďalší hviezdni spoločníci, ale ďalšie objekty v týchto systémoch zatiaľ nie sú známe.

03\ Čo je to “exosvet”?

Na účely tejto pomenovacej kampane, ako aj predchádzajúcich pomenovacích kampaní IAU z rokov 2015 a 2019, sa prezývkou “exosvet” označuje exoplanéta a jej materská hviezda. Tento projekt umožňuje účasť verejnosti na pomenovaní nielen exoplanéty, ale aj jej materskej hviezdy.

04\ Kto môže tvoriť tím?

Tím by mal pozostávať z určitej kombinácie študentov a učiteľov, astronomických nadšencov, amatérskych a profesionálnych astronómov (pričom v tíme by mali byť členovia z viacerých kategórií).

05\ Môžu členovia tímu patriť do rôznych krajín?

Áno, tím môžu tvoriť členovia z viac ako jednej krajiny, ale tím si musí vybrať krajinu/región, ktorý v čase podania žiadosti zastupuje väčšina alebo všetci členovia.

Niektorí členovia tímu môžu byť z inej krajiny, než ktorú zastupujú, ale tím by mal zastupovať len jednu krajinu. (Krajina si môže napríklad “požičať” astronóma z inej krajiny alebo územia, aby bol členom jej tímu).

06\ Koľko členov môže mať tím?

Počet členov tímu nie je obmedzený, ale tím by mal byť zložený z určitej kombinácie študentov a učiteľov, astronomických nadšencov, amatérskych a profesionálnych astronómov. 

07\ Ako sa môžem zúčastniť?

Vytvorte tím zložený zo študentov a učiteľov, astronomických nadšencov, amatérskych a profesionálnych astronómov.

Vytvorte a zrealizujte popularizačné podujatie;

Pripravte správu o svojich návrhoch na pomenovanie a popularizačných aktivitách (písomná maximálne 300 slov + video maximálne 3 minúty).

Svoj návrh na pomenovanie pošlite prostredníctvom tohto formulára.

08\ Ako prebieha výberový proces?

Za výber návrhu krajiny na národnej úrovni je zodpovedný národný koordinátor IAU pre popularizačnú činnosť (NOC). Komisia vedená objaviteľmi a pracovnou skupinou Výkonného výboru IAU vyberie konečný názov exosveta zo všetkých zúčastnených krajín.

09\ Môže tím navrhnúť viac ako jeden pár názvov?

Tímy môžu predložiť len jeden návrh (v tomto prípade dvojicu názvov; jeden pre exoplanétu a jeden pre jej materskú hviezdu).

10\ Môžem byť členom viac ako jedného tímu?

Áno, môžete sa zúčastniť na viac ako jednom tíme, ale každý tím je obmedzený na jeden návrh.

11\ Môžem zdieľať popularizačné aktivity s iným tímom?

Tím môže zdieľať časti svojich informačných iniciatív s iným tímom, ak nie sú všetky detaily úplne identické. Upozorňujeme však, že tieto tímy budú musieť najprv súťažiť proti sebe v národnom kole overovania, ak oba patria do tej istej krajiny.

12\ Aké typy systémov budú pomenované?

Systémy sú dvojice exoplanét a ich hviezd. Tieto systémy sú výnimočné, pretože patria medzi jedny z prvých cieľov Vesmírneho ďalekohľadu Jamesa Webba (JWST) v rámci výskumu exoplanét. JWST je najvýkonnejší vesmírny teleskop, aký bol kedy vypustený, a je výsledkom medzinárodnej spolupráce viacerých vesmírnych agentúr vrátane Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA), Kanadskej vesmírnej agentúry (CSA) a Európskej vesmírnej agentúry (ESA). Exoplanéty boli objavené pomocou kombinácie techník, väčšinou prostredníctvom tranzitnej metódy a priameho zobrazovania.

13\ Môžeme navrhnúť dvojice názvov pre konkrétny systém (exoplanéta a hviezda)?

Áno. Odporúča sa, aby si každý tím vybral systém, pre ktorý chce navrhnúť názvy (t. j. aby sa návrhy viazali na konkrétny exosvet). To umožňuje tímu spojiť názvy s určitými atribútmi, ktoré sú pre tento systém jedinečné, alebo napr. s mytológiou súvisiacou s určitým miestom na oblohe, s určitými vlastnosťami telies v tomto systéme. Viac informácií o jednotlivých systémoch exoplanét nájdete v našom Zozname exosvetov 2022.

14\ Môžeme navrhnúť názvy, ktoré by sa dali použiť pre akýkoľvek systém?

Tímy majú možnosť navrhnúť dvojice názvov (a s nimi spojenú tému), ktoré sa dajú aplikovať na akýkoľvek systém, ale to váš návrh počas výberového procesu znevýhodní.

15\ Koľko exosvetov bude pomenovaných?

Dvadsať systémov: 20 exoplanét a ich materských hviezd.

16\ Existujú špecifické pravidlá pre pomenovanie exosvetov?

Áno, existujú. Pozrite si pravidlá na stránke Pravidlá pomenovania.

17\ Kedy môžem predložiť návrhy na pomenovanie?

Proces udeľovania názvov sa končí 11. decembra 2022. Potom porota v každej krajine vyberie najlepších kandidátov patriacich do každej krajiny. Viac informácií nájdete na stránke Dôležité termíny.

18\ Ako sa na záložné návrhy bude pozerať finálna hodnotiaca komisia?

Hoci to nie je povinné, národné výbory môžu spolu s najlepšími kandidátmi jednotlivých krajín predložiť dva záložné návrhy. Záložné návrhy preskúma záverečná výberová komisia len v prípade, že komisia nebude schopná dospieť k záveru na základe hlavných návrhov.

19\ Kedy budú zverejnené výsledky?

Výsledky budú oznámené v marci 2023.

20\ Ako boli tieto exoplanéty objavené?

Exoplanéty v kampani NameExoWorlds 2022 boli objavené rôznymi technikami vrátane radiálnej rýchlosti, tranzitu a priameho zobrazovania. Všetky tieto exoplanéty navrhli astronómovia na pozorovanie pomocou Vesmírneho ďalekohľadu Jamesa Webba (JWST) na začiatku jeho prevádzky. V niektorých správach sa mylne uvádza, že tieto exoplanéty boli objavené pomocou Vesmírneho ďalekohľadu Jamesa Webba, čo však nie je pravda – všetky boli objavené pomocou iných observatórií a teraz budú pozorované samostatne pomocou nedávno vypusteného JWST.

21\ Mám problémy so zostavením tímu. Môžete mi poskytnúť nejakú podporu?

Môžete sa obrátiť na svojho národného koordinátora IAU (NOC) a požiadať o podporu. Ak sa vám nepodarí kontaktovať vášho NOC, obráťte sa na nás. Môžete tiež podať žiadosť do popularizačného programu IAU “Meet the IAU Astronomers“, ktorý vás môže spojiť s astronómom.