Metodika

Fáza 1: Proces pomenovania

IAU vyzýva zúčastnené skupiny, aby nadviazali spoluprácu a vytvorili tímy zložené z určitej kombinácie učiteľov a študentov, nadšencov astronómie, amatérskych a profesionálnych astronómov a spoločne vymysleli názvy pre jeden z exosvetov (exoplanéta + materská hviezda), ktoré sú k dispozícii na pomenovanie.

Aby sa naplnilo poslanie IAU spájať komunitu, každý tím musí zorganizovať verejné podujatie so svojou komunitou (verejným podujatím môže byť napríklad verejná prednáška vedca o objavoch exoplanét alebo akékoľvek iné podujatie, ktoré sprostredkúva astronómiu verejnosti). Tímy budú môcť navrhnúť názvy pre jeden exosvet (exoplanéta + materská hviezda) na základe existujúcich pravidiel pre pomenovanie s podrobnými podpornými argumentmi pre svoj výber.

Návrhy by mali byť doručené:

  • v písomnej forme (v angličtine) (maximálne 300 slov) a
  • vo formáte videa v rodnom/úradnom jazyku (jazykoch) danej krajiny (maximálne 3 minúty, rozlíšenie 360p alebo vyššie, s anglickými titulkami),
  • spolu so správou o vašej iniciatíve zameranej na prácu s verejnosťou (maximálne 300 slov, vrátane členov tímu a podujatia zameraného na prácu s verejnosťou a akýchkoľvek fotografií/videí zachytávajúcich toto podujatie).

Každý tím môže predložiť jeden návrh na pomenovanie exosveta (exoplanéta + materská hviezda).

Svoj návrh na pomenovanie môžete predložiť prostredníctvom tohto formulára.

Termín na predloženie návrhov je 11. decembra 2022.

Fáza 2: Národný proces overovania

V rámci NameExoWorlds 2022 bude prijatý len jeden návrh plus dva záložné návrhy za každú krajinu alebo územie. Ak je z danej krajiny predložených viac ako jeden návrh, za výber návrhu krajiny na národnej úrovni zodpovedá národný koordinátor pre popularizáciu astronómie (NOC).

NOC musí do národnej výberovej komisie zapojiť ďalších národných zástupcov IAU (napr. ROAD, LOAD a NAEC) a zástupcov národnej astronomickej komunity, ako sú zástupcovia planetárií, vedeckých inštitúcií a vedeckých centier.

POZNÁMKA: Ak daná krajina nemá NOC, OAO určí reprezentatívnu komisiu pre danú krajinu alebo región. Alebo prijme návrhy od žiadajúcej krajiny alebo územia.

Fáza 3: Hlasovanie a výber mien

Objavitelia spolu s pracovnou skupinou Výkonného výboru pre nomenklatúru exoplanetárnych systémov IAU vyberú definitívne názvy exosvetov a ak budú dodržané pravidlá pre pomenovanie, názvy budú uznané ako oficiálne názvy týchto exosvetov.