Pravidlá pomenovania

Ak vás zaujíma bežný proces pomenovania vesmírnych telies, pozrite si webovú stránku IAU venovanú tejto téme. Nasledujúce pravidlá sa vzťahujú konkrétne pre NameExoWorlds 2022:

 • Navrhované názvy by sa mali týkať vecí alebo miest s dlhodobým kultúrnym, historickým alebo geografickým významom, ktoré si zaslúžia, aby boli pridelené vesmírnemu objektu.
 • Hoci to nie je nevyhnutné, názvy môžu vychádzať z tém súvisiacich s oblohou a astronómiou alebo nejakým spôsobom súvisieť so súhvezdím či asterizmom, v ktorom sa exoplanetárny systém nachádza, alebo súvisieť so samotnými vlastnosťami exoplanéty a jej hviezdy.
 • Návrh by mal obsahovať dva názvy – jeden pre exoplanétu a jeden pre hviezdu, okolo ktorej obieha.
 • Domorodé názvy: V rámci iniciatívy Dekáda domorodých jazykov OSN (2022 – 2032) vyzývame používateľov domorodých jazykov, aby navrhli názvy v týchto jazykoch. Ak je jeden z navrhovaných názvov z domorodého jazyka, potom: a) tím, ktorý názov navrhuje, by mal byť vedený alebo by mal zahŕňať jedného alebo viacerých členov domorodej komunity, b) tím by mal pripojiť súhlas s použitím domorodého jazyka od zástupcu (zástupcov) domorodej skupiny zapojenej do projektu.
 • Téma pomenovania: Navrhované dvojice názvov – pre exoplanétu a jej hviezdu – sa musia riadiť spoločnou témou pomenovania. Téma pomenovania, ktorá opisuje, ako názvy nejakým logickým spôsobom súvisia, by mala byť zhrnutá v jednej alebo dvoch vetách a mala by byť dostatočne široká, aby sa v budúcnosti mohli použiť ďalšie názvy súvisiace s témou na pomenovanie ďalších prípadných objektov v danej exosústave. Napríklad v rámci kampane IAU NameExoWorlds 2019 boli prijaté názvy Chasoň a Králomoc pre hviezdu HAT-P-5 a jej exoplanétu HAT-P-5b, pričom téma pre pomenovanie exosystému bola “staroslovenské pomenovania pre telesá Slnečnej sústavy”.
 • Opis a prezentácia: Navrhovatelia sú vyzvaní, aby pripravili prezentáciu vo svojom jazyku (video v trvaní maximálne 3 minúty) spolu s písomným opisom v angličtine (jedna strana A4, Arial, 10, dvojité riadkovanie s maximálne 300 slovami).
 • Formát: Navrhované názvy by mali byť uvedené v latinskej abecede a mali by mať veľké začiatočné písmeno (podľa príručky IAU Style Manual). Ak pôvodný názov obsahuje diakritiku alebo pochádza z jazyka, ktorý používa inú abecedu alebo systém písania, tieto názvy by mali byť podľa možnosti uvedené v Unicode UTF-8.

Z tejto pomenovacej kampane sú vylúčené tieto typy navrhovaných názvov:

 • Mená skutočných žijúcich alebo zosnulých ľudí, vecí alebo miest pomenovaných úplne alebo čiastočne podľa ľudí.
 • Názvy, ktoré sa už používajú (oficiálne alebo neoficiálne) pre konkrétne vesmírne objekty (prijaté IAU alebo nie) v danom jazyku. Zoznam názvov vesmírnych objektov IAU možno nájsť na tomto odkaze.
 • Nové, vymyslené slová a portmanteau (zmesi častí viacerých slov). V individuálnych prípadoch, ak pomenovanie kombinuje viacslovné názvy, môže byť pripustená výnimka (napr. pre HD 212771 v NameExoWorlds 2019 bol prijatý názov “Lionrock”, pomenovanie podľa “Levej skaly” v Hongkongu).
 • Názvy, ktoré sú známe najmä ako ochranné známky alebo sú chránené nárokmi na duševné vlastníctvo, alebo majú čisto alebo hlavne komerčný charakter.
 • Názvy vecí, ktoré sú v zásade známe z politických, vojenských alebo náboženských aktivít. Napríklad národy, štáty, bitky, miesta bohoslužieb atď.
 • Názvy, ktoré obsahujú čísla alebo interpunkčné znamienka (ak to nie je kultúrne vhodné).
 • Názvy organizácií súvisiacich s výberom.
 • Názvy domácich zvierat.

Vybrané pomenovania budú IAU uznané ako príslušné oficiálne používané názvy.

 • Vybrané oficiálne názvy nenahradia vedecké alfanumerické označenia.
 • Vybrané názvy budú zverejnené spolu s náležitým uvedením tých, ktorí ich navrhli.

Tieto oficiálne názvy sa môžu používať na medzinárodnej úrovni spolu s vedeckým označením alebo namiesto neho, trvalo a bez obmedzení.