Národní koordinátori pre popularizáciu astronómie

Medzinárodná astronomická únia (IAU) je v súčasnosti najväčšia vedecká organizácia profesionálnych astronómov na svete, ktorá združuje takmer 12 000 členov zo 107 krajín. Jej poslaním je prostredníctvom medzinárodnej spolupráce podporovať a zabezpečovať astronómiu vo všetkých jej aspektoch vrátane výskumu a rozvoja, ako aj komunikácie, vzdelávania a popularizácie.

IAU v rámci novej stratégie svojej činnosti zriadila štyri úrady: Úrad astronómie pre rozvoj (Office of Astronomy for Development), Úrad pre popularizáciu astronómie (Office for Astronomy Outreach, OAO), Úrad pre mladých astronómov (Office for Young Astronomers) a Úrad pre astronomické vzdelávanie (Office of Astronomy for Education). Poslaním OAO je zvyšovať zapojenie širokej verejnosti, no predovšetkým mládeže do astronómie prostredníctvom zlepšovania prístupu k astronomickým informáciám a efektívnejšej komunikácie cieľov, ako aj výsledkov astronomického výskumu. Naplnenie tohto poslania sa realizuje prostredníctvom širokej palety popularizačných aktivít zameraných na astronómiu a iniciatív podporujúcich aktívnu komunikáciu medzi vedcami a verejnosťou. OAO realizuje svoju činnosť cez sieť národných koordinátorov.

Národní koordinátori reprezentujú IAU v oblasti popularizácie astronómie v jednotlivých krajinách. Zabezpečujú implementáciu popularizačných aktivít IAU na národnej úrovni, rozširovanie informácií v súvislosti s týmito aktivitami v rámci jednotlivých štátov a prepájajú IAU s národnými organizáciami a inštitúciami v oblasti vzdelávania a popularizácie astronómie. Národní koordinátori pre popularizáciu astronómie majú možnosť uchádzať sa o finančnú podporu v rámci špecifického programu IAU a majú prístup k osobitej podpore, ako aj  vzdelávacím a informačným zdrojom poskytovaných OAO.

 

doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.
Národný koordinátor pre popularizáciu astronómie IAU

O astronómiu sa zaujíma od detských čias. Astrofyziku vyštudoval na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave a doktorandské štúdium absolvoval na Astronomickom ústave SAV v Tatranskej Lomnici. Postdoktorandský pobyt absolvoval v rokoch 2007-2009 na ISDC Data Centre for Astrophysics, Astronomické observatórium Ženevskej univerzity vo Versoix, Švajčiarsko. Vyše dvadsať rokov pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, kde sa venuje aktívnemu výskumu v oblasti interagujúcich dvojhviezd so zameraním na prenos hmoty a ďalšie fyzikálne mechanizmy spôsobujúce aktivitu týchto systémov. Študentom prednáša širokú paletu tém od základov astrofyziky cez štruktúru a evolúciu hviezd až po kozmológiu. Aktívne sa tiež venuje astronomickému vzdelávaniu mládeže a popularizačným aktivitám pre širokú verejnosť.

 

RNDr. Jaroslav Merc, Ph.D.
Národný vicekoordinátor pre popularizáciu astronómie IAU na Slovensku

Prvé astronomické krúžky navštevoval ešte na základnej škole. Po štúdiu fyziky na bakalárskom stupni a teoretickej fyziky, astronómie a astrofyziky na magisterskom stupni, absolvoval doktorandské štúdium pod dvojitým vedením na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Prahe. V odbornej oblasti pracuje na výskume symbiotických dvojhviezd a príbuzných objektov. Viac ako desať rokov sa venuje popularizácii astronómie v rámci prednášok, pozorovaní pre verejnosť, bádateľských krúžkov a táborov pre deti. Aktívne tiež spolupracuje s viacerými slovenskými médiami pri astronomických reláciách.