Hľadáme slnečné hodiny

Európska asociácia pre astronomické vzdelávanie (European Association for Astronomy Education, EAAE) vyhlasuje novú súťaž  Astronómia vo všetkých ročných obdobiach. Cieľom je spoznanie a šírenie spoločnej kultúry astronómie, ktorá nám vďaka interdisciplinárnemu prístupu umožňuje prepojiť ďalšie kultúrne oblasti, ako sú história, umenie, filozofia a veda všeobecne. Ide o jednoduchú súťaž pre žiakov ľubovoľného veku. EAAE každoročne vyhlási inú tému, o ktorej sa bude v danom roku diskutovať. Pre rok 2024 je názov témy Hľadáme slnečné hodiny.

Na účasť v súťaži je teda potrebné iba nájsť slnečné hodiny, odfotografovať ich a študovať spôsobom opísaným v tomto dokumente.

Svoje projekty zasielajte koordinátorovi súťaže emailom do 31. októbra 2024. Po skončení súťaže EAAE usporiada záverečnú online konferenciu súvisiacu s témou tohtoročného vydania. Všetci účastníci dostanú osvedčenie o účasti na projekte.

Viac informácií o projekte a rôzne podporné dokumenty, ktoré vás môžu o tejto téme niečo naučiť nájdete na stránke súťaže.