Národní koordinátori pre astronomické vzdelávanie

Medzinárodná astronomická únia (IAU) je v súčasnosti najväčšia vedecká organizácia profesionálnych astronómov na svete, ktorá združuje takmer 12 000 členov zo 107 krajín. Jej poslaním je prostredníctvom medzinárodnej spolupráce podporovať a zabezpečovať astronómiu vo všetkých jej aspektoch vrátane výskumu a rozvoja, ako aj komunikácie, vzdelávania a popularizácie.

IAU v rámci novej stratégie svojej činnosti zriadila štyri úrady: Úrad astronómie pre rozvoj (Office of Astronomy for Development), Úrad pre popularizáciu astronómie (Office for Astronomy Outreach), Úrad pre mladých astronómov (Office for Young Astronomers) a Úrad pre astronomické vzdelávanie (Office of Astronomy for Education, OAE). Poslaním OAE je podpora a koordinácia výučby astronómie vedcami a pedagógmi zameranými na základné alebo stredné školy na celom svete. OAE realizuje svoju činnosť cez sieť národných koordinátorov.

Našim poslaním ako národných koordinátorov pre astronomické vzdelávanie je napomôcť rozvoju vzdelávacích aktivít v oblasti astronómie, či už na všetkých stupňoch školského vzdelávacieho systému alebo v rámci mimoškolských aktivít. Podporujeme spoluprácu medzi  pedagógmi, hvezdárňami, planetáriami a astronomickými klubmi v napĺňaní nášho spoločného cieľa – odovzdávať znalosti o vesmíre ďalším generáciám.

Astronómiu na Slovensku z pohľadu vzdelávania a stručné predstavenie tímu národných koordinátorov pre astronomické vzdelávanie (NAEC SK) zachytáva krátke video na našom oficiálnom YouTube kanáli. Aktuálne informácie tiež prináša náš profil na sociálnej sieti Facebook. Tiež sme pripravili prehľad astronomického vzdelávania na Slovensku (v anglickom jazyku).

 

RNDr. Roman Nagy, PhD.
predseda

Vedecký a pedagogický pracovník Fakulty matematicky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, ktorý sa na oddelení Astronómie a astrofyziky venuje výskumu našej Galaxie, jej kinematiky a dynamiky. Okrem galaktického výskumu sa jeho pozornosť sústreďuje aj na dynamiku malých telies Slnečnej sústavy. Jeho pedagogická činnosť pokrýva rôzne oblasti astrofyziky, od kozmickej elektrodynamiky a teoretickej astrofyziky v magisterskom stupni až po kozmológiu a galaktickú astrofyziku prednášanú bakalárskym študentom. Okrem odbornej činnosti sa venuje aj popularizačným a vzdelávacím aktivitám určeným pre širokú verejnosť.

RNDr. Ivan Dorotovič, CSc.
kontaktná osoba

Vedúci vedecký pracovník Slovenskej ústrednej hvezdárne (SÚH) v Hurbanove, ktorý sa venuje najmä výskumu Slnka a kozmického počasia. Astrofyziku vyštudoval na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave a doktorandské štúdium absolvoval na Astronomickom ústave SAV v Tatranskej Lomnici. Postdoktorandský pobyt absolvoval v rokoch 2003-2006 v Computational  Intelligence Research Group – UNINOVA/CA3 v Caparice a v Observatório Geofísico e Astronómico da UC v Coimbre, Portugalsko. Okrem odbornej činnosti sa venuje aj popularizačným a vzdelávacím aktivitám určeným pre širokú verejnosť (verejné prednášky a pozorovania, populárno-vedecké články). Je členom redakčnej rady populárno-vedeckého časopisu KOZMOS, ktorý vydáva SÚH. Vyučuje v rámci Pomaturitného štúdia astronómie pri SPŠSt v Hurbanove.

 

Mgr. Tomáš Dobrovodský

Riaditeľ Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Vyštudoval geografiu a environmentálne manažérstvo na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, so zameraním na ochranu nočného životného prostredia. S astronomickými pozorovaniami začínal ako amatér, viedol astronomické krúžky a neskôr amatérsku pozorovateľskú činnosť koordinoval aj v Slovenskom zväze astronómov. Dlho pôsobil ako lektor a popularizátor astronómie pod kupolou planetária v Žiari nad Hronom, kde sa venoval astronomickému vzdelávaniu detí a mládeže v regióne stredného Slovenska. Organizačne sa podieľa na zabezpečovaní celoslovenských popularizačných podujatí akými sú Deň hvezdární a planetárií a Slovenská amatérska obloha.

 

doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.

O astronómiu sa zaujíma od detských čias. Astrofyziku vyštudoval na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave a doktorandské štúdium absolvoval na Astronomickom ústave SAV v Tatranskej Lomnici. Postdoktorandský pobyt absolvoval v rokoch 2007-2009 na ISDC Data Centre for Astrophysics, Astronomické observatórium Ženevskej univerzity vo Versoix, Švajčiarsko. Vyše dvadsať rokov pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, kde sa venuje aktívnemu výskumu v oblasti interagujúcich dvojhviezd so zameraním na prenos hmoty a ďalšie fyzikálne mechanizmy spôsobujúce aktivitu týchto systémov. Študentom prednáša širokú paletu tém od základov astrofyziky cez štruktúru a evolúciu hviezd až po kozmológiu. Aktívne sa tiež venuje astronomickému vzdelávaniu mládeže a popularizačným aktivitám pre širokú verejnosť.

 

Mgr. Marián Vidovenec

Generálny riaditeľ Slovenskej ústrednej hvezdárne (SÚH) v Hurbanove. Vyštudoval filozofiu na Filozofickej fakulte UK a fyziku na Matematicko–fyzikálnej fakulte UK v Bratislave. Do roku 2014 pôsobil ako vedúci popularizačno-vzdelávacieho oddelenia SÚH, kde organizačne aj obsahovo zabezpečoval celoslovenské postupové súťaže. Je koordinátorom Pomaturitného štúdia astronómie a je spoluautorom štátneho vzdelávacie programu a tiež normatívu pre materiálno-technické a priestorové zabezpečenie pre toto štúdium. Svojimi aktivitami v značnej miere prispel k digitalizácii a modernizácii planetárií na Slovensku. Aktívne sa podieľa na vydavateľskej činnosti SÚH vrátane vydávania časopisu Kozmos.