Medzinárodné astronomické súťaže pre mládež

Európska asociácia pre vzdelávanie v astronómii (EAAE) organizuje pre mládež dve medzinárodné súťaže s astronomickou tematikou: Dotkni sa hviezdy Vesmírne umenie.

EAAE v spolupráci s Európskym južným observatóriom (ESO) organizuje ďalší ročník astronomickej súťaže Dotkni sa hviezdy (Catch a Star) pre študentov stredných škôl. Hlavnou myšlienkou súťaže je povzbudiť študentov k tímovej práci a zároveň im dať možnosť naučiť sa niečo nové z astronómie prostredníctvom vyhľadávania informácií o astronomických objektoch a javoch. Cieľom tejto súťaže je stimulovať kreativitu a samostatnú prácu študentov, posilniť a rozšíriť ich astronomické vedomosti a zručnosti a podporiť zavádzanie informačných technológií do vyučovacieho procesu.

Úlohou súťažiacich bude pripraviť projekt o astronomickom objekte alebo jave. Dôležitou súčasťou každého projektu je praktická činnosť, napr. pozorovanie pomocou reálneho alebo virtuálneho observatória. V tomto ročníku súťaže projekt môže mať dve formy. Buď tradičnú, textovú formu s rozsahom do desať štandardných strán strojopisu (A4) alebo maximálne 5 000 slov, pričom súbor musí byť zaslaný vo formáte PDF. Druhou formou je krátke astronomické video alebo animácia s trvaním nepresahujúcim 5 minút. Video by malo byť nahrané na ľubovoľnú video platformu (YouTube, Vimeo, DailyMotion atď.) alebo dostupné prostredníctvom bežnej služby na zdieľanie súborov. Prihlásený tím môže mať najviac štyroch súťažiacich študentov a jedného lídra, ktorým je zvyčajne učiteľ. Informácie o tom, ako sa zapojiť, technické požiadavky a odporúčania, pravidlá a informácie o hodnotení projektov je možné nájsť na stránke súťaže.

Autori najlepších projektov a videí získajú špeciálne ceny od ESO a budú sa spolupodieľať na videokonferencii s profesionálnymi astronómami z ESO a iných európskych observatórií. Vyhlásenie a prezentácia najlepších projektov sa uskutoční počas záverečnej konferencie. Vyhlásené budú aj špeciálne ceny – pre najlepší projekt najmladšieho tímu a cena pre najlepší mimoeurópsky projekt.

Svoje projekty a videá v anglickom jazyku môžete posielať najneskôr do 31. marca 2024. Záverečná konferencia a slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 21. apríla 2024.

 

Aj v roku 2024 EAAE organizuje súťaž pre deti a mládež Vesmírne umenie (Space Art). Cieľom súťaže, ktorá odštartovala 1. januára 2024, je povzbudiť žiakov ku kreativite a samostatnej práci, ako aj rozšíriť ich astronomické vedomosti. Umenie je výborným prostriedkom, ako tieto ciele dosiahnuť.

Koordinátori súťaže a výkonný výbor EAAE pozývajú učiteľov a ich žiakov, rodičov a ich deti, ako aj jednotlivých študentov, aby sa v rámci tejto súťaže naučili niečo z astronómie prostredníctvom vyhľadávania informácií o astronomických objektoch a posilnili svoju kreativitu. Súťaž je určená pre žiakov a študentov vo veku 6 až 10 rokov, 11 až 14 rokov a 15 až 18 rokov. Úlohou súťažiacich je vybrať si vesmírny objekt alebo úkaz, vyhľadať ho na oblohe, zistiť o ňom čo možno najviac informácií pomocou kníh, časopisov alebo internetu a potom ho nakresliť, namaľovať alebo odfotografovať (prípadne použiť kombinovanú techniku). Práce zasielajú učitelia v digitálnej podobe (súbory vo formáte .jpg, .gif, alebo .png , nie väčšie ako 1 MB). Termín odovzdania prác je 31. marec 2024.

Organizátori sa tešia na všetky práce súťažiacich, pričom dúfajú, že tento projekt bude mať medzi oslovenými aspoň takú odozvu ako minulý rok a súťaže sa zúčastní čo možno najviac súťažiacich. Všetci účastníci dostanú digitálne certifikáty, ktoré budú zaslané na e-mail učiteľa. Víťazi na 1., 2. a 3. mieste v jednotlivých kategóriách získajú diplomy a darčeky, ktoré poskytli ESO a EAAE. Ceny budú zaslané poštou na adresy škôl.

Víťazi v jednotlivých kategóriách budú vyhlásení 22. apríla 2024 pri príležitosti Dňa Zeme. Všetky dôležité informácie a pravidlá možno nájsť na stránke súťaže.