Astronomické Slovensko 2023

V dňoch 27. – 29. septembra 2023 sa v Učebno-výcvikovom zariadení UPJŠ v Danišovciach konala konferencia o vzdelávaní a popularizácii astronómie – Astronomické Slovensko 2023. Konferenciu organizovala Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (SAS pri SAV) v spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove a Prírodovedeckou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Konferenciu finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Konferenciu Astronomické Slovensko 2023 otvoril predseda organizačného výboru Rudolf Gális. (Foto: S. Amrich)

Na konferenciu Astronomické Slovensko 2023 boli pozvané všetky subjekty na astronomickej mape Slovenska od tých profesionálnych až po jednotlivých nadšencov. Všetci tu mohli prezentovať svoje aktivity v oblasti astronomického vzdelávania a popularizácie a zároveň spoločne diskutovať o možnostiach vzájomnej spolupráce v týchto oblastiach.

Účastníci konferencie Astronomické Slovensko 2023 počas úvodného bloku prednášok. (Foto: R. Gális)

Na konferencii sa celkovo zúčastnilo 33 účastníkov, ktorí reprezentovali pestrú paletu astronomických organizácií a inštitúcií na Slovensku, od univerzít a ústavov, cez hvezdárne a planetária, až po astronomické spoločnosti, občianske združenia a kluby astronómov. Účastníci prezentovali 28 príspevkov formou prednášok a jednu výstavu astronomických fotografií. Fotogalériu a program spolu s prezentovanými príspevkami je možné nájsť na stránkach konferencie.

Netradičné formy popularizácie astronómie ako odpoveď na výzvy súčasnosti prezentovali Tomáš Dobrovodský a Valentín Korinek z Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. (Foto: R. Gális)

V úvodnej prednáške Michal Šturc predstavil účastníkom konferencie astronómiu na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, od smerov vedeckého výskumu až k popularizácii. Činnosť astronomických krúžkov v Centre voľného času v Košiciach prezentoval Peter Kaňuk. Vzdelávaciu a popularizačnú činnosť vo hvezdárňach a planetáriách naprieč Slovenskom predstavili: Igor Parnahaj (Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum v Michalovciach), Jana Švrčková (Hvezdáreň v Sobotišti), Ján Mäsiar (Krajská hvezdáreň v Žiline), Vladimír Mešter a Peter Cabuka (Hvezdáreň v Partizánskom), Tomáš Dobrovodský a Valentín Korinek (Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom), Stanislav Kaniansky (Hvezdáreň v Banskej Bystrici) a Peter Mikloš (Vihorlatská hvezdáreň v Humennom). Projekt novej hvezdárne v Deutsche Schule Bratislava prezentovala Ľubomíra Hujsová.

Ľubomíra Hujsová predstavila projekt aktivít pre škôlkarov Výlet do vesmíru aj s názornými ukážkami. (Foto: R. Gális)

Aktivity astronomických organizácii v oblasti vzdelávania a popularizácie tiež predstavili Roman Švihorík a Miloš Obert (Slovenský zväz astronómov), Peter Bartek (Slovenské planetáriá) a Jaroslav Šimon (SOLAR Hvezdáreň Senec). Smutný príbeh ďalšieho neuskutočneného projektu planetária v Bratislave vyrozprával Peter Bartek. Vladimír Bahýl vo svojom príspevku rekapituloval 14 rokov pozorovaní, popularizácie astronómie a vedeckej práce vo svojej hvezdárni „Júlia“.

Minulosť, súčasnosť, ako aj plány do budúcnosti Astronomickej olympiády na Slovensku predstavili Jana Švrčková, Radovan Lascsák a Samuel Amrich. (Foto: R. Gális)

Marián Vidovenec sa s účasníkmi konferencie podeli o prvé skúsenosti s novou formou financovania a podpory podujatí a súťaží vyhlasovaných Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove. Minulosť, súčasnosť, ako aj plány do budúcnosti Astronomickej olympiády na Slovensku predstavili Jana Švrčková, Radovan Lascsák Samuel Amrich. Zaujímavý projekt pre predškolskú mládež Výlet do vesmíru s nadšením sebe vlastným prezentovala Ľubomíra Hujsová.

Konferenčné priestory spestrila výstava astronomických fotografií s názvom Farebná hra vesmíru, ktorú pripravili Ján Mäsiar a Stanislav Kaniansky. (Foto: R. Gális)

Rudolf Gális a Peter Kaňuk sumarizovali 18 rokov projektu S ďalekohľadom na cestách, ktorým zaujali tisíce žiakov a študentov základných a stredných škôl na východnom Slovensku. Rudolf Gális tiež predstavil astronómiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Jaroslav Šimon informoval o novom vzdelávacom animovanom filme pre deti KOZMO a jeho dobrodružstvá. Široké možnosti počítačového planetária Stellarium v oblasti astronomického vzdelávania prezentoval účastníkom konferencie autor slovenskej jazykovej mutácie tohto programu Ľubomír Hambálek (Astronomický ústav SAV, v. v. i. v Tatranskej Lomnici).

Konferencia Astronomické Slovensko 2023 sa niesla v príjemnom a priateľskom duchu. (Foto: R. Gális)

Šimon Mackovjak (Ústav experimentálnej fyziky, v. v. i. v Košiciach) predstavil nový projekt Východoslovenského vesmírneho klástra, ktorý vznikol podpisom memoranda zakladajúcich inštitúcii 18. septembra 2023. O úprave vysokoškolských študijných plánov v kontexte vedeckých a technických zručností pre oblasť kozmickej bezpečnosti hovoril Peter Butka (Technická univerzita v Košiciach). Eduard Koči prezentoval zaujímavé štatistické údaje mapujúce vývoj osvetových astronomických inštitúcií a ich aktivít. Nové “okno” pre spoznávanie sveta okolo nás otvoril Peter Bartek využitím infračervenej a ultrafialovej fotografie. Pavol Rapavý a Peter Begeni zase zmapovali slovenské meteority, so zameraním sa na meteorit Kňahyňa. Konferenciu uzavrel Milan Litavský s ohliadnutím sa za konferenciou Kozmogénne vplyvy na človeka, ktorá sa konala v roku 1984 v Tatranskej Lomnici. Konferenčné priestory spestrila výstava astronomických fotografií s názvom Farebná hra vesmíru, ktorú pripravili Ján Mäsiar a Stanislav Kaniansky.

Účastníci Konferencia Astronomické Slovensko 2023 počas panelovej diskusie. (Foto: S. Amrich)

Zástupcovia prítomných organizácií a inštitúcií však neprezentovali len svoju úspešnú činnosť. Okrem prednášok mohli účastníci spoločne diskutovať o možnostiach vzájomnej spolupráce v oblasti astronomického vzdelávania a popularizácie. A to aj v rámci panelovej diskusie, ktorej sa zúčastnili: Rudolf Gális (moderátor), Marián Vidovenec, Ľubomír Hambálek, Tomáš Dobrovodský, Stanislav Kaniansky a Miloš Obert. Diskusie sa nevyhli ani problémom, s ktorými sa astronomická komunita na Slovensku stretáva. Napríklad nedostatok učiteľov, ktorí by sa chceli venovať vedeniu astronomických krúžkov a príprave mládeže na astronomické súťaže a s tým súvisiaci všeobecný pokles astronomických znalostí súčasnej populácie. Diskutujúci sa zhodli na potrebe centralizovaného zdroja astronomických informácií, spoločného postupu v oblasti medializácie a hľadania možností ako prostredníctvom širokej spolupráce efektívnejšie využívať finančné a ľudské zdroje.

Účastníci Konferencie Astronomické Slovensko 2023. (Foto: Ľ. Hambálek)

Organizátorov teší, že účastníci konferenciu zhodnotili ako veľmi úspešnú. Vďaka kvalite a pestrosti prednesených príspevkov malo podujatie výbornú odbornú úroveň. Konferencia prebiehala v príjemnej a uvoľnenej atmosfére a jej účastníci sa už teraz tešia na ďalšie podobné stretnutia.