Park tmavej oblohy Muránska planina

Do zoznamu oblastí tmavej oblohy na Slovenku sa od 3. mája 2024 zaraďuje aj Park tmavej oblohy Muránska planina. Slávnostný podpis memoranda o vzniku tohto parku sa uskutočnil na Salaši Zbojská (Zbojnícky Halaš) a medzi jeho signatármi je aj Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV.

Slovenská astronomická spoločnosť (SAV) pri SAV je prostredníctvom Sekcie ochrany pred svetelným znečistením SAS pri SAV a SZA už mnoho rokov aktívna v problematike ochrany pred svetelným znečistením, ako vážneho environmentálneho problému súčasnej civilizácie. Už 14 rokov sa spolu so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove a Slovenských zväzom astronómov (SZA) podieľa na organizácii unikátnej medzinárodnej fotografickej súťaže Svieťme si na cestu…nie na hviezdy. V spolupráci aj s ďalšími subjektmi organizuje podujatia, prednášky, vydáva rôzne vzdelávacie a propagačné materiály. V súčinnosti s Medzinárodnou astronomickou úniou tiež vyvíja aktivity v oblasti ochrany tmavej a rádiovo tichej oblohy najmä v súvislosti s budovaním megasústav satelitov na pôde Výboru OSN pre mierové využívanie vesmíru (COPUOS). 

SAS pri SAV sa podieľala na založení už štyroch parkov tmavej oblohy na Slovensku. Prvým sa stal Park tmavej oblohy Poloniny, ktorý bol vyhlásený v roku 2010 a o šesť rokov neskôr sa stal súčasťou Triparku tmavej oblohy Východné Karpaty, ktorý sa nachádza na území Poľska, Ukrajiny a Slovenska. 4. marca 2023 sme si pripomenuli 10. výročie založenia Beskydskej oblasti tmavej oblohy, ktorá vznikla ako druhá v Slovenskej republike a tiež je cezhraničná, česko-slovenská. V roku 2015 pribudol do zoznamu Park tmavej oblohy Veľká Fatra a od tohto roku tam patrí aj Park tmavej oblohy Muránska planina (PTOMP).

PTOMP bol vyhlásený s cieľom informovať laickú a odbornú verejnosť o výnimočne zachovanom nočnom prostredí na území  Národného parku Muránska planina, vzdelávať  o problematike  ochrany  nočného  životného  prostredia  a svetelného znečistenia, propagovať a ochraňovať prirodzene tmavú nočnú oblohu. Tá je základom ochrany prírodného prostredia pred svetelným znečistením, ktoré je vážnym environmentálnym problémom a nevyhnutnou podmienkou pre kvalitné nočné astronomické pozorovania.

Zakladajúcim dokumentom PTOMP je memorandum podpísané zástupcami zakladajúcich organizácií. K podpisu memoranda došlo na slávnostnom podujatí, ktoré sa konalo 3. mája 2024 na Salaši Zbojská (Zbojnícky Halaš) a jeho signatármi sú: Ing. Jaroslov Hric (výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu GEMER), Ing. Miroslav Juríček (riaditeľ Správy národného parku Muránska planina), Miloš Obert (Slovenský zväz astronómov), Ing. Roman Goldschmidt (starosta obec Muráň), Mgr. Ing. Daniela Volenská, PhD. (predsedníčka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrického kraja Turizmus), Mgr. Tomáš Doborovodský (Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella v Žiari nad Hronom) a doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD. (SAS pri SAV).

Signatári memoranda o založení PTOMP: Miloš Obert, doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD., Ing. Jaroslov Hric, Mgr. Ing. Daniela Volenská, PhD., Ing. Miroslav Juríček, Mgr. Tomáš Doborovodský a Ing. Roman Goldschmidt.

Vyhlásenie PTOMP zatiaľ nemá žiadnu právnu záväznosť ani vymožiteľnosť. Všetky kroky smerujúce k ochrane nočného prostredia podnikajú všetky strany a dotknuté obce dobrovoľne. S vyhlásením parku súhlasili aj primátor mesta Tisovec a starostovia obcí, nachádzajúcich sa na vytýčenom území PTOMP a v rámci jeho ochranného pásma. Memorandum ďalej podporujú: mesto Tisovec obec Muránska Huta, OOCR REGIÓN HOREHRONIE, Apartmány Planina Penzión u Sysľa, Rekreačný areál Predná Hora, Litterra, n. o. a Salaš Zbojská.

Územie PTOMP je vymedzené územím Národného parku Muránska planina a jeho ochranným pásmom. (Zdroj: Správa Národného parku Muránska planina)

Vznik PTOMP svojou účasťou podporilo viacero hostí, ktorí sa aktívne venujú problematike ochrany pred svetelným znečistením a podieľali sa na vzniku takýchto oblastí ochrany tmavej oblohy v Čechách a na Slovensku: Pavel Suchan (podpredseda Českej astronomickej spoločnosti), RNDr. Pavol Rapavý (SAS pri SAV, SZA), RNDr. Peter Begeni (SAS pri SAV, SZA), RNDr. Stanislav Kaniansky (Hvezdáreň v Banskej Bystrici, organizačná súčasť Krajskej hvezdárne a planetária M. Hella v Žiari nad Hronom) a ďalší. Počas podujatia, ktoré sa konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa Slnka, pracovníci Hvezdárne v Rimavskej Sobote (organizačná súčasť Krajskej hvezdárne a planetária M. Hella v Žiari nad Hronom) zabezpečili pozorovanie našej najbližšej hviezdy a neskôr objektov večernej a nočnej oblohy. Slnko “kraľovalo” na lúke pred Salašom Zbojská aj po zotmení, v podobe nafukovacieho modelu zapožičaného z Hvezdárne a planetária v Brne.

Nafukovací model Slnka na lúke pred Salašom Zbojská.

Podpis memoranda je dôležitým štartovacím bodom, no o životaschopnosti myšlienky ochrany prirodzenej nočnej oblohy v PTOMP rozhodnú nasledujúce aktivity. Na vybraných lokalitách a vstupných bodoch PTOMP budú v najbližšom čase umiestnené informačné tabule a iná vzdelávacia interaktívna infraštruktúra k téme parku tmavej oblohy. V parku sa budú pravidelne organizovať podujatia zamerané na pozorovanie nočnej oblohy a osvetu o svetelnom znečistení v spolupráci s pracovníkmi Hvezdárne v Rimavskej Sobote, členmi SZA, ako aj ďalšími organizáciami, vrátane SAS pri SAV.