Slovenská astronomická spoločnosť

Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied vznikla na zakladajúcom zjazde 16. decembra 1959, ako Československá astronomická spoločnosť pri SAV so sídlom v Tatranskej Lomnici. Svoj súčasný názov, SAS pri SAV, nesie od 1. apríla 1966. Väčšiu časť svojej existencie do novembra 1989 prežila pod tlakom ideologických prúdov, ktoré považovali astronómiu za hlavnú nositeľku vedeckého svetonázoru. Po roku 1989 sa mohla Spoločnosť naplno a slobodne venovať svojmu hlavnému poslaniu, šíreniu vedeckých poznatkov z oblasti astronómie a príbuzných prírodných vied.

V súčasnosti sa činnosť Spoločnosti realizuje v siedmich odbočkách, v siedmich sekciách a v dvoch komisiách. Vedecké a odborné aktivity Spoločnosti sa sústreďujú hlavne na Astronomickom ústave SAV v Tatranskej Lomnici, na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach, na Univerzite Komenského v Bratislave, na technických univerzitách v Trnave a vo Zvolene, v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove, na hvezdárňach a planetáriách a v astronomických krúžkoch na celom Slovensku.

Základnou činnosťou SAS pri SAV je popularizácia astronómie medzi širokou verejnosťou, predovšetkým však medzi mládežou. Každý rok organizujeme desiatky prednášok, zameraných na významné astronomické úkazy (zatmenia, výročia, prechod Venuše, kométy, meteorické roje a dokonca aj dopad meteoritu), množstvo seminárov a praktík pre žiakov, vedomostné súťaže a súťaže zamerané na zručnosť pri získavaní fotografií astronomických objektov, prípadne fotografií spojených s ochranou pred svetelným znečistením.

  • SAS pri SAV – história a súčasnosť (Dr. L. Hric a Dr. J. Zverko) [pdf]
  • Stanovy SAS pri SAV [pdf]
  • Organizačný a rokovací poriadok SAS pri SAV [pdf]
  • Územné pôsobnosti našich odbočiek [pdf]