Zjazd

Zjazd SAS pri SAV je najvyšším orgánom Spoločnosti. Riadny zjazd zvoláva Hlavný výbor SAS pri SAV najmenej raz za štyri roky. Mimoriadny zjazd môže zvolať Hlavný výbor SAS pri SAV z vlastnej iniciatívy, alebo ho zvolá na žiadosť aspoň jednej tretiny členov, a to najneskôr do jedného mesiaca po predložení takej žiadosti. Na zjazde sa zúčastňujú delegáti volení podľa kľúča, ktorý stanoví Hlavný výbor SAS pri SAV.

Do kompetencie Zjazdu SAS pri SAV patrí: určovať hlavné smery činnosti Spoločnosti do najbližšieho zjazdu, schvaľovať, dopĺňať a meniť Stanovy Spoločnosti, uznášať sa o zásadných hospodárskych opatreniach, schvaľovať správy odstupujúceho Hlavného výboru a revíznej komisie SAS pri SAV, tajným hlasovaním voliť a odvolávať členov Predsedníctva Hlavného výboru SAS pri SAV, členov Hlavného výboru a Revíznej komisie SAS pri SAV a ich náhradníkov, rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiu Hlavného výboru SAS pri SAV, voliť čestných členov a uznášať sa o zrušení Spoločnosti.


Predošlé zjazdy SAS pri SAV

19. zjazd SAS pri SAV | 29. – 30. september 2023 | Danišovce

18. zjazd SAS pri SAV | 27. – 28. september 2019 | Danišovce

17. zjazd SAS pri SAV | 02. – 03. október 2015 | Žilina

16. zjazd SAS pri SAV | 22. – 23. septembra 2011 | Banská Bystrica

15. zjazd SAS pri SAV

14. zjazd SAS pri SAV

13. zjazd SAS pri SAV

12. zjazd SAS pri SAV

11. zjazd SAS pri SAV

10. zjazd SAS pri SAV

9. zjazd SAS pri SAV

8. zjazd SAS pri SAV

7. zjazd SAS pri SAV

6. zjazd SAS pri SAV

5. zjazd SAS pri SAV

4. zjazd SAS pri SAV

3. zjazd SAS pri SAV

2. zjazd SAS pri SAV

1. zjazd SAS pri SAV