Spoločné sekcie SAS pri SAV a SZA

Spoločné sekcie sú dobrovoľné zoskupenia členov Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV (SAS pri SAV) a Slovenského zväzu astronómov (SZA), ktorých spája spoločný záujem o danú problematiku. Vznikajú, pracujú a prípadne zanikajú na základe záujmu ich členov o spoločnú odbornú, vzdelávaciu alebo popularizačnú činnosť. Sekcie sa zriaďujú v zhode s § 12 Stanov SAS pri SAV. Členom sekcie môže byť len člen SAS pri SAV alebo SZA. Na plnenie špecifických úloh môžu mať sekcie aj externých členov, ktorí nie sú členmi SAS pri SAV alebo SZA.

Návrh na vznik spoločnej sekcie je možné predložiť kedykoľvek, ak ho podporí najmenej 5 členov SAS pri SAV alebo SZA. Každá sekcia má svoje vedenie, ktoré si volia členovia príslušnej sekcie a schvaľujú ich vedenia spoločností. Hlavnou náplňou činnosti sekcie je: zúčastňovať sa na riešení vedecko-výskumných a odborných úloh vo svojej oblasti činnosti, organizovať systematické i jednorazové pozorovania a expedície, usporadúvať semináre, školenia, praktiká, prednášky, ako aj iné vzdelávacie alebo popularizačné aktivity, vydávať informačné a popularizačné materiály a spolupracovať so sekciami iných spoločností a inými organizáciami.

Činnosť SAS pri SAV s SZA sa od 1. júna 2021 realizuje v deviatich spoločných sekciách (Sekcia astronomickej fotografie, Sekcia astronomickej terminológie, Sekcia medziplanetárnej hmoty, Sekcia histórie astronómie,  Sekcia ochrany pred svetelným znečistením, Sekcia pre vzdelávanie a popularizáciu astronómie, Sekcia pre výskum Slnka, Sekcia premenných hviezd a exoplanét a Sekcia zákrytov a zatmení).

Členstvo v spoločných sekciách SAS pri SAV a SZA zostáva i naďalej otvorené. Na vyjadrenie záujmu môžu členovia našich spoločností využiť online formulár, prípadne môžu e-mailom kontaktovať predsedov príslušných sekcií. Nie je uzavretý ani zoznam spoločných sekcií SAS pri SAV a SZA. Na predloženie svojich návrhov môžu členovia našich spoločností tiež využiť online formulár, prípadne môžu e-mailom kontaktovať vedenia oboch spoločností.

Viac informácií o spoločných sekciách SAS pri SAV a SZA možno nájsť na stránkach príslušných sekcií a v Organizačnom a rokovacom poriadku SAS pri SAV.


Sekcia astronomickej fotografie

Predseda: Ing. Róbert Barsa (rob.barsa @ gmail.com)
Odborný garant: Mgr. Karol Petrík
Člen vedenia: Vladimír Mešter

Viac informácií »


Sekcia astronomickej terminológie

Predsedníčka: Mgr. Eva Plávalová, PhD. (plavalova @ komplet.sk)
Odborný garant: Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD.
Členovia vedenia: Mgr. Eduard Koči, Mgr. Simona Tomášková, PhD.

Externá garantka: Mgr. Iveta Vančová (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, SAV)

Viac informácií »


Sekcia histórie astronómie

Predseda: Mgr. Stanislav Šišulák, PhD. (stan.sisulak @ gmail.com)
Odborný garant: RNDr. Svetozár Štefeček
Člen vedenia: Renáta Kolivošková

Viac informácií »


Sekcia medziplanetárnej hmoty

Predseda: Mgr. Juraj Peržo (juraj.perzo @ gmail.com)
Odborný garant: doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.
Člen vedenia: Mgr. Ján Sadiv

Viac informácií »


Sekcia ochrany pred svetelným znečistením

Predseda: RNDr. Jaroslav Merc (jaroslav.merc @ gmail.com)
Odborný garant: RNDr. Peter Begeni
Člen vedenia: RNDr. Pavol Rapavý

Viac informácií »


Sekcia pre výskum Slnka

Predseda: RNDr. Ivan Dorotovič, CSc. (ivan.dorotovic @ suh.sk)
Odborný garant: RNDr. Ján Rybák, CSc.
Člen vedenia: RNDr. Pavol Rapavý

Viac informácií »


Sekcia pre vzdelávanie a popularizáciu astronómie

Predseda: RNDr. Svetozár Štefeček (stefecek.s @ gmail.com)
Odborný garant: Bc. Drahoslava Výbochová
Členovia vedenia: doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD., Mgr. Katarína Žilinská

Viac informácií »


Sekcia premenných hviezd a exoplanét

Predseda: Pavol A. Dubovský (var @ kozmos.sk)
Odborný garant: doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.
Člen vedenia: Mgr. Emil Kundra, PhD.

Viac informácií »


Sekcia zákrytov a zatmení

Predseda: Matej Korec (korec @ planetarium.sk)
Odborný garant: RNDr. Stanislav Kaniansky
Člen vedenia: RNDr. Richard Komžík, CSc.

Viac informácií »