Sekcia medziplanetárnej hmoty

Sekcia sa zameriava na spoluprácu a participáciu na slovenských, prípadne medzinárodných profesionálnych programoch v oblasti medziplanetárnej hmoty (MPH), či už v astrometrii a fotometrii asteroidov, prípadne komét a pozorovaní aktivity, dráh, spektier meteorov a meteorických rojov rôznymi metódami. Snaží sa o zapojenie hvezdární a planetárií podľa ich možností do odborných programov, prípadne jednotlivcov a amatérov do voľnej spolupráce s týmito pracoviskami, aby z toho obe/viaceré strany mali úžitok a radosť. Sekcia sa zároveň zameriava na popularizáciu oblasti MPH a výučbu na školách rôzneho stupňa, vrátane vysokých škôl. Cieľom je rozvíjať túto oblasť a preniesť ju na ďalšie generácie mladých nadšencov, študentov a žiakov.

Pracovná náplň:

  • zapojenie sa do riešenia vedecko-výskumných a odborných úloh v oblasti MPH,
  • organizovanie systematických aj jednorazových pozorovaní a expedícií,
  • organizovanie vzdelávacích alebo popularizačných aktivít, usporadúvanie seminárov, školení a iných odborných akcií,
  • vydávanie informačných a popularizačných materiálov.

Predseda: Mgr. Juraj Peržo (juraj.perzo @ gmail.com)
Odborný garant: doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.
Člen vedenia: Mgr. Ján Sadiv


Aktuality

Všetky aktuality »