Ochrana osobných údajov

Informácia o spracovaní osobných údajov členov

Slovenskej astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied

Vážení členovia, dňa 25.5.2018 vstupuje do účinnosti Nariadenie EÚ 2016/679 v znení zákona č. 18/2018 Z.z. (GDPR a nový Zákon o ochrane osobných údajov), ktoré sa zaoberá spracovaním osobných údajov fyzických osôb a nastavuje pravidlá pre ich spracovanie.

Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (ďalej len SAS pri SAV) je povinná Vás informovať o Vašich právach z hľadiska ochrany osobných údajov a o účele spracovania poskytnutých údajov.

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom členstva v SAS pri SAV. Získavame od Vás identifikačné a adresné osobné údaje: menopriezviskotitulkorešpondenčná adresae-mailtelefónne číslo a dátum narodenia. Tieto údaje nám umožňujú kontakt s Vami prostredníctvom našich odbočiek. Údaje od Vás zbierame iba prostredníctvom vyplnenia papierovej prihlášky do SAS pri SAV. Jej podpisom vyjadrujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

Vaše osobné údaje sú uložené a zašifrované v databáze členov, ktorá je umiestnená na našich serveroch a zabezpečená pred neoprávneným prístupom. Údaje neposkytujeme tretím stranám. Prístup majú len hospodári jednotlivých odbočiek, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a administratívnymi opatreniami. Pre historické účely SAS pri SAV tieto údaje uchovávame pokiaľ SAS pri SAV vykonáva svoju činnosť ako záujmové združenie.

Vaše práva:

Právo na informácie – ste informovaní o spôsobe a účele spracovania vašich osobných údajov. V prípade bezpečnostného incidentu sme povinní vás informovať do 3 dní od udalosti.

Právo na aktualizáciu vašich osobných údajov – na Váš podnet zabezpečíme aktuálnosť poskytnutých údajov, aby Vám ich neaktuálnosť nespôsobila ujmu.

Právo na prenos osobných údajov – pokiaľ nás požiadate o prenos svojich osobných údajov tretej strane, zabezpečíme ich prenos v štruktúrovanom elektronickom formáte.

Právo na prístup – pokiaľ nás o to požiadate, bude Vám umožnený prístup ku kópii všetkých osobných údajov, ktoré o Vás evidujeme s výnimkou, kedy by mohlo dôjsť k odovzdaniu osobných údajov iných osôb.

Právo vzniesť námietku – môžete vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov, ktorá bude spracovaná tak, aby nedošlo k poškodeniu Vašich záujmov.

Právo na výmaz – Vaše osobné údaje budú vymazané s výnimkou údajov nevyhnutných pre plnenie právnej povinnosti.

V prípade otázok k GDPR a uplatneniu vašich práv nás kontaktujte:

e-mail: sas@astro.sk

adresa: Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry, Slovenská republika