Sekcia astronomickej terminológie

Sekcia v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra SAV (JÚĽŠ SAV) a odborníkmi v jednotlivých oblastiach astronómie definuje terminologické názvy viažuce sa k astronómii. Pri definovaní termínov Sekcia prihliada na slovenský jazyk a ak je to možné, navrhuje používanie slovenských variant jednotlivých názvov.

Pracovná náplň:

  • zjednocovanie odbornej terminológie v oblasti astronómie tak, aby sa v rôznych vedeckých časopisoch, populárno-vedeckých a iných periodikách, knihách a vo všeobecnosti v tlačených a on-line publikáciách používala jednotná terminológia,
  • vytváranie a dopĺňanie online terminologického slovníka, ktorý môžu používať odborníci, novinári, ako aj široká verejnosť,
  • podľa potreby sa Sekcia vyjadruje k novým astronomickým termínom, ktoré sú následne publikované v odbornom časopise JÚĽŠ SAV, Kultúra slova.

Predsedníčka: Mgr. Eva Plávalová, PhD. (plavalova @ komplet.sk)
Odborný garant: Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD.
Členovia vedenia: Mgr. Eduard Koči, Mgr. Simona Tomášková, PhD.

Externá garantka: Mgr. Iveta Vančová (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, SAV)


Aktuality

Všetky aktuality »