Sekcia premenných hviezd a exoplanét

Sekcia združuje tých členov SAS pri SAV a SZA, ktorí sa aktívne či pasívne zaujímajú o astrofyzikálny výskum v oblasti pozorovania a analýzy premenných hviezd a exoplanét. Sekcia sa zapája do teoretického vedeckého výskumu v tejto oblasti a tiež vykonáva praktické pozorovania ľubovoľnou technikou (fotometrickou, spektroskopickou či polarimetrickou). Cieľom sekcie je lepšie prepojenie práce amatérov a profesionálov tak aby práca amatérov prinášala merateľný vedecký prínos vo forme publikácií a aby profesionálni astronómovia mali jednoduchšiu komunikáciu s amatérmi, ktorá umožní lepšiu koordináciu pozorovaní.

Pracovná náplň:

  • zapojenie sa do riešenia vedecko-výskumných a odborných úloh v oblasti premenných hviezd a exoplanét,
  • koordinácia dlhodobých pozorovacích programov (napr. symbiotické dvojhviezdy, superhumpy u kataklizmatických premenných, vývoj orbitálnych periód u zákrytových dvojhviezd a pod.),
  • koordinácia pozorovacích kampaní astrofyzikálne zaujímavých objektov (napr. aktuálne novy a supernovy), zapojenie sa do zahraničných pozorovacích kampaní,
  • organizovanie vzdelávacích alebo popularizačných aktivít, usporadúvanie konferencií seminárov, školení a iných odborných akcií,
  • konzultačná činnosť (základné teoretické informácie, návody na pozorovanie, odporúčanú literatúru, vhodné pozorovacie programy atď.).

Predseda: Pavol A. Dubovský (var@ kozmos.sk)
Odborný garant: doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.
Členovia vedenia: Mgr. Emil Kundra, PhD., RNDr. Jaroslav Merc


Aktuality

Všetky aktuality »