Astrostáž Variable 2022 na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle

Astrostáž organizovala Vihorlatská hvezdáreň so spoluorganizátormi, ktorými boli Sekcia premenných hviezd a exoplanét Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a Slovenského zväzu astronómov (ďalej Sekcia), Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Podujatie sa konalo v dňoch 25. júla až 3. augusta 2022 na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. V súlade so svojim názvom je astrostáž zameraná na výskum premenných hviezd.

Podtitul tohtoročného vydania bol „Od obrázkov k spektrám“. Organizátori tak reagovali na fakt, že spektroskopia je dnes už realizovateľná aj v amatérskych podmienkach. Okrem tradičných fotometrických úloh, ktoré zvyčajne účastníci riešia, prebiehal na astrostáži kurz spektroskopie premenných hviezd vedený RNDr. Theodorom Pribullom, CSc. z Astronomického ústavu SAV, v. v. i. v Tatranskej Lomnici. Kurz spočíval v teoretických prednáškach, ale aj v praktických cvičeniach. Účastníci si vyskúšali spracovanie ešeletových spektier v prostredí IRAF krok za krokom. Až na záver bol prezentovaný skript, ktorý celý proces vykoná naraz. Tiež sa oboznámili so softvérovým balíkom iSpec a vyskúšali si určiť základné atmosférické parametre hviezdy z dodaných spektier. Všetky cvičenia prebiehali v prostredí operačného systému Linux spusteného z USB kľúčov, ktoré účastníci obdržali pri nástupe do tábora. Obraz Linuxu so všetkými softvérovými balíkmi a potrebnými nastaveniami pripravil ďalší pracovník Astronomického ústavu SAV, v. v. i., RNDr. Richard Komžík, CSc.

Účastníci Variable 2022 na turistickom výlete po ceste planét na stanici Venuša. Bola to jediná turistická akcia, na ktorú zostal čas.

Celkovo sa astrostáže zúčastnilo 21 účastníkov, z toho 6 z Ukrajiny, zvyšok zo Slovenska. Žiaľ, nie všetci slovenskí účastníci mohli zotrvať celých 9 dní astrostáže. Príčinu treba vidieť hlavne v kolízii termínov. V čase letného novu Mesiaca sa na Slovensku koná veľa rôznych astronomických podujatí. Organizačným vedúcim astrostáže bol predseda Sekcie Pavol A. Dubovský. Technické zabezpečenie astrostáže mal na starosti ďalší pracovník Vihorlatskej hvezdárne Tomáš Medulka. Účasť externých lektorov z Astronomického ústavu SAV, v. v. i. bola pre úspech akcie kľúčová. Viesť skupinu rôznorodých účastníkov bolo náročné. Pre niektorých bolo nové už aj samotné používanie OS Linux. Spoločnými silami sa však nakoniec všetky vytýčené ciele podarilo splniť.

Povedľa spektroskopického kurzu prebiehal aj zvyčajný program astrostáže. Nočné pozorovania a riešenie základných úloh z výskumu premenných hviezd. Úlohu o určovaní a aplikácii transformačných koeficientov riešili Stanislav Šúst a Matúš Kamenec. Skupina študentov pod vedením Dr. Marsakovej riešila klasickú úlohu o zostrojení O-C diagramu pre vybrané zákrytové dvojhviezdy. Mykhailo Hontarenko, študent Jagelonskej univerzity, prezentoval svoj štatistický výskum vybranej vzorky klasických cefeíd. Astronomické observatórium na Kolonickom sedle je známe tým, že vykonáva dlhodobý monitoring spinových variácií intermediálnych polarov. Preto na astrostáži nikdy nechýba úloha spočívajúca v doplnení ďalších bodov do O-C diagramov a ich interpretácia. Tentoraz sa s ňou popasovali študentky Jana Markus a Inna Izviekova. V súvislosti so spektroskopickou témou zavítal do tábora aspoň na niekoľko dní aj najlepší slovenský amatérsky spektroskopista Ing. Martin Vrašťák a prezentoval svoje pozorovania a metodologické postupy pri zbere a analýze dát.

Posledný večer na Variable patrí predstaveniu záverečných prezentácií jednotlivých výskumníkov a udeľovaniu ceny Jindřicha Šilhána za príkladný prístup k pozorovaniu premenných hviezd. Tentoraz bol ocenený stredoškolák z Odessy Lev Tartakovskyi.

Obohatenie Variable o spektroskopickú tému bolo určite prínosom. Lektori z Tatier prisľúbil účasť aj v budúcnosti, takže môžeme už teraz rozmýšľať o hlavnej téme pre budúcoročné vydanie. Je to aj výzva pre potenciálnych účastníkov, aby navrhli, čo konkrétne by sa na astrostáži Variable chceli naučiť. Celkom určite bude treba prispôsobiť termín akcie, aby nenastala kolízia s inými podujatiami. Pre astrostáž Variable nie je rozhodujúce, v ktorej fáze Mesiaca sa koná. Estetický zážitok z tmavej kolonickej oblohy je zaujímavý, ale nie je to hlavný cieľ podujatia, ktoré čoraz viac nadobúda charakter letnej školy.