Sekcia pre vzdelávanie a popularizáciu astronómie

Sekcia v spolupráci s ostatnými astronomickými (hvezdárne a planetária), ako aj ďalšími relevantnými subjektmi (školy všetkých stupňov, centrá voľného času) prispieva k zvyšovaniu úrovne vzdelávania a popularizácie astronómie na Slovensku so zameraním na širokú verejnosť, predovšetkým na mládež.

Pracovná náplň:

  • organizovanie vzdelávacích a popularizačných podujatí pre verejnosť (prednášky, semináre, ukážky, kurzy), organizovanie odborno-pozorovacích dní,
  • príprava a distribúcia informačných a popularizačných materiálov,
  • príprava a distribúcia metodických materiálov pre astronomické krúžky, koordinácia vedúcich astronomických krúžkov v školských aj mimoškolských zariadeniach,
  • spolupráca s médiami na príprave reportáží, článkov, atď. s astronomickou tematikou,
  • prispievanie k zvyšovaniu úrovne formálneho vzdelávania astronómie a príbuzných prírodných vied na základných a stredných školách na Slovensku,
  • koordinácia zapojenia slovenských inštitúcií do medzinárodných projektov zameraných na vzdelávanie a popularizáciu astronómie (napr. IAU, EAS).

Predseda: RNDr. Svetozár Štefeček (stefecek.s @ gmail.com)
Odborný garant: Bc. Drahoslava Výbochová
Členovia vedenia: doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD., Mgr. Katarína Žilinská


Aktuality

Všetky aktuality »