18. zjazd SAS pri SAV

Na konferenciu Astronomické Slovensko nadviazal 18. riadny zjazd SAS pri SAV, na ktorom bola prezentovaná činnosť Spoločnosti v období rokov 2015 – 2019. Program zjazdu svojimi pozvanými prednáškami spestrili prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. (predseda Českej astronomickej spoločnosti) a Mgr. Mária Gallová (Spoločnosť M. R. Štefánika). Účastníci zjazdu poďakovali a udelili absolutórium odstupujúcim orgánom SAS pri SAV a zároveň zvolili nových členov týchto orgánov.

Do predsedníctva Hlavného výboru SAS pri SAV boli zvolení: doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD. (predseda), Mgr. Marián Vidovenec (podpredseda), Mgr. Emil Kundra, PhD. (vedecký tajomník) a Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD. (hospodár). Ďalšími členmi sa stali: Mgr. Stanislav Kaniansky, RNDr. Pavol Rapavý, RNDr. Svetozár Štefeček, Mgr. Eduard Koči, Ing. Róbert Barsa, Mgr. Jaroslav Merc a RNDr. Ján Mäsiar. Do Revíznej komisie SAS pri SAV boli zvolené: Mgr. Mária Gallová (predsedníčka), Mgr. Mária Záborská a Mgr. Katarína Žilinská.

Okrem zhodnotenia predchádzajúcej činnosti SAS pri SAV účastníci diskutovali aj o ďalšom smerovaní, štruktúre a poslaní Spoločnosti v budúcnosti: členskú základňu by bolo potrebné výrazne omladiť zapojením mladých ľudí so záujmom o astronómiu, je potrebné hľadať nové zdroje finančného zabezpečenia činnosti Spoločnosti, zlepšiť vnútornú komunikáciu medzi členmi, ako aj zložkami SAS pri SAV a tiež prezentáciu aktivít Spoločnosti smerom k verejnosti (napr. prostredníctvom internetových stránok) a tak zvyšovať kredibilitu Spoločnosti. V súvislosti s úrovňou školského vzdelávania obnoviť činnosť Pedagogickej komisie SAS pri SAV a zintenzívniť spoluprácu Spoločnosti s ostatnými astronomickými subjektmi na Slovensku, ako aj v zahraničí (Česká astronomická spoločnosť, Európska astronomická spoločnosť). SAS pri SAV by sa tiež mala výrazne angažovať ako zjednocujúci prvok astronomickej komunity na Slovensku.

Ďalšie materiály súvisiace s 18. riadnym zjazdom SAS pri SAV:

Týmto mi dovoľte poďakovať všetkým zúčastneným za aktívnu účasť na konferencii Astronomické Slovensko 2019 a 18. riadnom zjazde SAS pri SAV, kolegom Jaroslavovi Mercovi a Ľubomírovi Hambálkovi za pomoc pri organizovaní týchto podutí a v neposlednej rade všetkým členom za ich aktívnu prácu v prospech Spoločnosti. Teším sa na ďalšiu spoluprácu.

doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.,
predseda SAS pri SAV