19. zjazd SAS pri SAV

V dňoch 29. – 30. septembra 2023 sa v priestoroch Učebno-výcvikového zariadenia Univerzity P. J. Šafárika v Danišovciach konal 19. riadny zjazd Slovenskej astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied (SAS pri SAV). Počas zjazdu boli predložené správy o činnosti a hospodárení Spoločnosti za obdobie 2019 – 2023, prerokované a schválené zmeny stanov SAS pri SAV. Účastníci zjazdu poďakovali a udelili absolutórium odstupujúcim orgánom SAS pri SAV a zároveň zvolili nových členov týchto orgánov a ďalších čestných členov SAS pri SAV. 

Do predsedníctva Hlavného výboru SAS pri SAV boli zvolení: doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD. (predseda), Mgr. Marián Vidovenec (podpredseda), Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD. (vedecký tajomník) a Mgr. Emil Kundra, PhD. (hospodár). Ďalšími členmi sa stali: RNDr. Stanislav KanianskyRNDr. Pavol RapavýRNDr. Svetozár ŠtefečekMgr. Eduard KočiIng. Róbert BarsaRNDr. Ján MäsiarMgr. Tomáš Dobrovodský a ako náhradník RNDr. Jaroslav Merc, PhD. Do Revíznej komisie SAS pri SAV boli zvolené: Mgr. Mária Gallová (predsedníčka), Mgr. Mária ZáborskáMgr. Katarína Žilinská a ako náhradníčka Mgr. Andrea Pipková Leűtterová.

Ďalšími čestnými členmi SAS pri SAV sa stali: RNDr. Katarína MaštenováMichal MaturkaničMgr. Vladimír KarlovskýRNDr. Zdeněk KomárekRNDr. Pavol RapavýRNDr. Daniel Očenáš a Mgr. Peter Zimnikoval.

Okrem zhodnotenia predchádzajúcej činnosti SAS pri SAV účastníci diskutovali aj o ďalšom smerovaní, štruktúre a poslaní Spoločnosti v budúcnosti. Členskú základňu je potrebné naďalej omladzovať zapojením mladých ľudí so záujmom o astronómiu. Je potrebné hľadať nové zdroje finančného zabezpečenia činnosti Spoločnosti, zlepšiť vnútornú komunikáciu medzi členmi, ako aj zložkami SAS pri SAV, naďalej pracovať na prezentácii aktivít Spoločnosti smerom k verejnosti (napr. prostredníctvom internetových stránok) a tak zvyšovať kredibilitu Spoločnosti. Systematicky zvyšovať výšku členských príspevkov so zámerom ich využívať aj na podporu aktivít mladých členov Spoločnosti. V spolupráci so Slovenským zväzom astronómov vyhodnotiť’ aktivity a prípadne prehodnotiť spôsob práce spoločných sekcií a aj s ďalšími astronomickými subjektami na Slovensku spoločne publikovať’ tlačové správy k významným astronomickým udalostiam. Dohodnúť a upraviť vzájomnú komunikáciu pri plánovaní a realizovaní podujatí astronomickými subjektami a pri informovaní verejnosti. Rozširovať spoluprácu Spoločnosti s ostatnými astronomickými subjektmi na Slovensku, ako aj v zahraničí. Využívať’ štatút Csereho ceny aj so zámerom motivovať’ mladých ľudí vo vzdelávacej a popularizačnej činnosti. SAS pri SAV by sa tiež mala výrazne angažovať ako zjednocujúci prvok astronomickej komunity na Slovensku.

Program zjazdu svojimi pozvanými prednáškami spestrili Miloš Obert (predseda Slovenského zväzu astronómov) a prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. (predseda Českej astronomickej spoločnosti). Českej astronomickej spoločnosti bolo počas 19. zjazdu SAS pri SAV udelené čestné uznanie s plaketou za mimoriadny prínos k rozvoju a popularizácii astronómie.

Vo večerných hodinách bol v areáli Učebno-výcvikového zariadenia UPJŠ v Danišovciach inštalovaný veľký nafukovací osvetlený 3D model zemegule. Ten sa stal mimoriadnou atrakciou nielen pre účastníkov zjazdu, ale aj obyvateľov obce. Model zabezpečili zamestnanci Krajskej hvezdárne a planetária M. Hella v Žiari nad Hronom, ktorí prítomným urobili aj komentovanú prehliadku súhvezdí. Zjazdové priestory spestrila výstava astronomických fotografií s názvom Farebná hra vesmíru, ktorú pripravili Ján Mäsiar a Stanislav Kaniansky.

Ďalšie materiály súvisiace s 19. riadnym zjazdom SAS pri SAV:

Zjazd SAS pri SAV nadviazal na konferenciu o vzdelávaní a popularizácii astronómie – Astronomické Slovensko 2023, ktorá sa konala v dňoch 27. – 29. septembra 2023 v priestoroch Učebno-výcvikového zariadenia Univerzity P. J. Šafárika v Danišovciach. Týmto mi dovoľte poďakovať všetkým zúčastneným za aktívnu účasť na konferencii Astronomické Slovensko 2023 a 19. riadnom zjazde SAS pri SAV, kolegom Jaroslavovi Mercovi a Ľubomírovi Hambálkovi za pomoc pri organizovaní týchto podutí a v neposlednej rade všetkým členom za ich aktívnu prácu v prospech Spoločnosti. Teším sa na ďalšiu spoluprácu.