Desať rokov Beskydskej oblasti tmavej oblohy

V sobotu 4. marca 2023 uplynulo 10 rokov od založenia Beskydskej oblasti tmavej oblohy. Vznikla ako druhá v Slovenskej republike a je cezhraničná, česko-slovenská. Nachádza sa v prírodnom prostredí českých Beskýd a slovenských Kysúc.

Pri príležitosti tohto výročia sa 2. marca 2023 na mieste založenia Beskydskej oblasti tmavej oblohy (BOTO) na chate Švarná Hanka na Gruni, Staré Hamry konalo stretnutie jej vyhlasovateľov. Na tlačovej konferencii, ktorá sa konala v rámci tohto stretnutia, vystúpili v mene zakladajúcich českých inštitúcií: Mgr. František Jaskula – riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti Beskydy, Agentúra ochrany prírody a krajiny, Ing. Václav Langer – Lesy Českej republiky, š. p., Krajské riaditeľstvo Severná Morava a Prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. – predseda Českej astronomickej spoločnosti (ČAS). Za zakladajúce slovenské inštitúcie vystúpili: doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD. – predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti (SAS) pri SAV a Ján Korňan riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti Kysuce. Petr Hladík, námestník ministra životného prostredia ČR poslal k tomuto výročiu videopozdrav. Videozdravicu zaslala aj patrónka Beskydskej oblasti tmavej oblohy Alena Zárybnická. Na stretnutí sa ďalej zúčastnili Pavel Suchan, predseda Odbornej skupiny pre riešenie svetelného znečistenia ČAS, Jan Kondziolka, ČAS, BOTO, Pavol Rapavý, člen vedenia Sekcie ochrany pred svetelným znečistením SAS pri SAV a SZA, Miloš Obert, predseda Slovenského zväzu astronómov a ďalší hostia.

Podujatie otvoril a celý čas bravúrne uvádzal Pavel Suchan. Ten vo svojich príspevkoch tiež predstavil ďalšie parky a oblasti tmavej oblohy v Čechách a na Slovensku, ako aj zákonné a regulačné nástroje na obmedzenie svetelného znečistenia. Minulosť a súčasnosť BOTO, tmavú oblohu v Beskydách, astroturistiku a podujatia pre verejnosť predstavil vo svojom príspevku duchovný otec BOTO – Bc. Jan Kondziolka. Pracovníci Správy Chránenej krajinnej oblasti Beskydy Petr Wolf a Michaela Běčáková (zastupujúci Václava Tomášeka), predstavili jeden zo symbolov BOTO – Sovu dlhochvostú.

Počas stretnutia bola zhodnotená existencia BOTO, jej význam a budúcnosť, ako aj jej začlenenie do súčasných celosvetových a tiež českých a slovenských snáh o ochranu nočného prostredia a zachovanie hviezdnej oblohy nad nami. Po stretnutí nasledovala tlačová konferencia, na ktorej sa diskutovali aj ďalšie témy súvisiace s problematickou svetelného znečistenia.

Na podujatie v sobotu 4. marca 2023, teda presne v deň 10. výročia založenia BOTO, nadviazala interdisciplinárna konferencia pre širokú verejnosť s názvom Premeny noci

Beskydská oblasť tmavej oblohy

Oblasti tmavej oblohy vznikajú s cieľom upozorniť na skutočnosť, že tma sa stáva ohrozeným druhom a že musíme urobiť niečo pre ochranu nášho prirodzeného nočného prostredia. Prvý zámer vytvoriť takúto oblasť na česko-slovenskom pomedzí bol predstavený 14. mája 2012, BOTO bola založená 4. marca 2013 na chate Švarná Hanka na Gruni pri príležitosti 40. výročia vzniku Chránenej krajinnej oblasti Beskydy. 

BOTO sa nachádza v česko-slovenskom pohraničí v okolí obcí Staré Hamry a Bílá. Má rozlohu 308 km2. Rozprestiera sa na území obcí Staré Hamry, Bílá, Čeladná, Morávka, Krásna, Horní Bečva, Ostravice, Makov, Korňa, Turzovka, Vysoká nad Kysucou a Klokočov. Na českej strane sa nachádza 7 obcí a na slovenskej strane 5 obcí. Väčšina z nich sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Beskydy a Kysuce. Najvyšším bodom v BOTO je Lysá hora (1323 m n. m.).

Zakladajúcimi inštitúciami BOTO sú: ČAS, SAS pri SAV, Správa Chránenej krajinnej oblasti Beskydy, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Chránenej krajinnej oblasti Kysuce, Lesy Českej republiky. Obce, na ktorých katastrálnom území sa územie nachádza, sú partnermi, ale nie sú signatármi memoranda. Spolupracujúcou inštitúciou je ostravská pobočka ČAS.

Zakladajúcim dokumentom je memorandum podpísané zástupcami zakladajúcich organizácií. Z tohto hľadiska nemá oblasť žiadnu právnu záväznosť ani vymožiteľnosť. Všetky kroky smerujúce k ochrane nočného prostredia podnikajú všetky strany a dotknuté obce dobrovoľne.

 

Ďalšie oblasti tmavej oblasti

Vo svete postupne pribúdajú oblasti alebo parky tmavej oblohy, dnes ich je viac ako 80. BOTO vznikla podľa vzoru Jizerskej oblasti tmavej oblohy, prvej takejto oblasti v Českej republike (2009). V roku 2010 bol vyhlásený Park tmavej oblohy Poloniny (Slovensko) a v roku 2013 bola Beskydská oblasť tmavej oblohy vyhlásená ako česko-slovenská oblasť. V tom istom roku bol vyhlásený Park hviezdnej oblohy Bieszczady (Poľsko), v roku 2014 Oblasť tmavej oblohy Manětín (Česká republika), v roku 2015 Park tmavej oblohy Veľká Fatra (Slovensko) a v roku 2016 Východokarpatský Tripark tmavej oblohy (Poľsko, Ukrajina, Slovensko). V Českej republike sa stále uvažuje o vyhlásení oblasti tmavej oblohy v Národnom parku Podyjí s možnosťou cezhraničného vymedzenia s Rakúskom.

V súčasnosti je Česká republika na čele ochrany nočného životného prostredia v Európe, najmä vďaka českému predsedníctvu EÚ a zavedeniu témy svetelného znečistenia do Európy (viď Brnenská výzva).

Pripravené s použitím tlačovej správy ČAS