14. ročník fotosúťaže „Svieťme si na cestu…nie na hviezdy“

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov, a Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV vyhlasuje 14. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže so zameraním na problematiku svetelného znečistenia.

Cieľom súťaže je osveta v oblasti problematiky svetelného znečistenia a propagácia správneho svietenia. Organizátori chcú aj takto upozorniť na tento vážny environmentálny problém súčasnej civilizácie. Fotografie budú použité pri propagácii nutnosti zachovania nočného životného prostredia.

Uzávierka súťaže: 5. 11. 2024


Súťažné kategórie

 1. Ako rozhodne nesvietiť

Snímky zachycujúce nesprávne svietenie. Napríklad nevhodné, aj keď niekedy oku lahodiace nasvietenie budov, komunikácií, reklamných plôch… Dokumentácia bezúčelného plytvanie energiou, vrátane ukážok nevhodných svietidiel.

 1. Správne svetlo

Snímky správneho osvetlenia, ktoré svieti tam, kam má, neoslňuje a je šetrné k nočnému životnému prostrediu. Správne typy svietidiel a osvetlenia. Mnohé mestá a obce rekonštruujú verejné osvetlenie a tak sa nájde už viac vhodným príkladov ako sa má správne svietiť.

 1. Variácie na tému svetlo a tma

Úplne otvorená kategória, umožňujúca autorom široké pole pôsobnosti, kde môžu uplatniť svoju invenciu a netradičné prístupy. V tejto kategórii sú vítané aj fotomontáže. Aj tu je však potrebné myslieť na cieľ fotosúťaže.

Pozn.: v 1. a 2. kategórii nie sú dovolené fotomontáže.


Ceny 

 1. miesto:  180 €
 2. miesto:  120 €
 3. miesto:   75 €

V každej kategórii budú finančne ocenené prvé tri miesta, o ktorých rozhodne porota do 10. decembra 2024. Porota má právo niektorú z finančných cien neudeliť.

Výsledky budú uverejnené na internetových stránkach organizátorov súťaže a v časopise Kozmos 1/2025. Výhercovia a účastníci budú informovaní e-mailom.


Podmienky súťaže:

 • Súťaže sa môže zúčastniť súťažiaci bez obmedzenia veku a štátnej príslušnosti.
 • Fotografiu môže poslať len autor snímky.
 • Maximálny počet prác v jednej kategórii je 5. Za súťažnú prácu sa považujú jednotlivé snímky alebo seriál, ktorý môže mať najviac 5 snímok. Každá fotografia seriálu musí byť zreteľne označená, že je jeho súčasťou.
 • Snímky (minimálne 1 600 bodov na dlhšej strane) sa posielajú v elektronickej forme (formát jpg, tif, bmp, png) na adresu svietme@suh.skMaximálna veľkosť jedného e-mailu je 5 MB. Súbory musia byť pomenované bez diakritiky.
 • Každá súťažná práca musí mať pripojený formulár s rovnakým názvom (!) ako súťažná práca.
 • Na súťažnej práci nesmie byť podpis, vodoznak a pod.

Všeobecné podmienky:

 • Účastník súťaže vyhlasuje, že je autorom fotografie, že má neobmedzené právo poskytovať ju ďalším osobám a súhlasí s podmienkami fotosúťaže.
 • Fotografie sa stávajú majetkom organizátorov, ktorí si vyhradzujú právo nakladať s nimi podľa vlastného uváženia a použiť ich na nekomerčné účely aj bez ďalšieho súhlasu účastníka súťaže, avšak s uvedením jeho autorstva a zachovaním autorských práv.
 • Účastník súťaže súhlasí so zverejnením svojho mena v rámci vyhlásenia výsledkov súťaže.
 • Účastník súťaže dobrovoľne vyjadruje svoj súhlas so spracovaním ním zaslaných osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Správcom osobných údajov je Slovenská ústredná hvezdáreň.

Pre inšpiráciu si môžete pozrieť výsledky predchádzajúcich ročníkov: 202120222023