Csereho cena SAS pri SAV

Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (ďalej len SAS pri SAV) si uvedomuje dôležitosť popularizácie vedy a techniky pre napredovanie a pokrok našej spoločnosti. Prostredníctvom tejto ceny chce povzbudiť predovšetkým mladých členov SAS pri SAV, aby sa venovali aj tejto činnosti a týmto spôsobom prilákali ďalších mladých ľudí k štúdiu vedy a techniky.

V roku 2017 sme si pripomenuli 100. výročie narodenia Dr. Elemera Csereho, významného popularizátora astronómie a zakladateľa hvezdárne v Hlohovci a v súvislosti s týmto výročím Hlavný výbor SAS pri SAV rozhodol, že ocenenie sa bude od roku 2018 oficiálne nazývať „Csereho cena SAS pri SAV za populárno-vedeckú činnosť“.

Každý člen SAS pri SAV môže na toto ocenenie navrhnúť osobnosť, ktorá sa výrazným spôsobom zaslúžila o popularizáciu astronómie a príbuzných odborov. Návrhy na ocenenie treba doručiť SAS pri SAV (sas@ta3.sk) do 15. septembra daného roku.


Štatút Csereho ceny SAS pri SAV


Laureáti

2023 – RNDr. Daniel Očenáš
RNDr. Daniel Očenáš sa narodil v roku 1949 a astronómiou sa zaoberá už od študentských čias. Študoval na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, externe na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Od roku 1966 je členom SAS pri SAV, v odbočke Banská Bystrica zastával viacero funkcií. Bol dlhoročným členom Hlavného výboru SAS pri SAV, predsedom Sekcie medziplanetárnej hmoty a editorom Meteorických správ. V rokoch 1978 – 2020 bol členom redakčnej rady časopisu Kozmos. V rokoch 1976 – 2011 pracoval vo hvezdárni v Banskej Bystrici vo viacerých riadiacich funkciách. V rokoch 2000 – 2017 vyučoval základy astronómie a astrofyziky na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Zapájal sa do všetkých druhov pozorovaní, organizoval viacero celoslovenských meteorických expedícií. Rozsiahla je jeho prednášková, popularizačná, školiteľská a konzultačná činnosť, podieľal sa na tvorbe množstva metodických materiálov pre astronomické krúžky aj verejnosť. Za svoju prácu bol niekoľkokrát ocenený.

2022 – Ing. Peter Kaňuk
Ing. Peter Kaňuk sa narodil v roku 1960 v Humennom. Vyštudoval síce Technickú univerzitu v Košiciach, no jeho vášňou vždy bola astronómia. A keďže sa chcel o svoje poznatky a zanietenie podeliť s mládežou, rýchlo a nastálo zakotvil v Centre voľného času v Košiciach. Tu sa venuje odborným pozorovaniam Slnka, astrofotografii, no predovšetkým vzdelávaniu a popularizácii astronómie prostredníctvom záujmových krúžkov a klubov pre mládež, programov v planetáriu, verejných pozorovaní a iných prírodovedných podujatí. Pod jeho rukami vyrástli mnohí úspešní prírodovedci či nadšenci s pretrvávajúcim záujmom o dianie na oblohe. Zo všetkých jeho aktivít možno spomenúť projekt S ďalekohľadom na cestách, s ktorým navštívil desiatky základných a stredných škôl po celom východnom Slovensku, či tradičné meteorárske expedície pre mládež, ktoré sa už 21 rokov konajú na obecnej chate v Mníšku nad Hnilcom.

2021 – RNDr. Miroslav Znášik
RNDr. Miroslav Znášik v rokoch 1975 – 1980 študoval na Matematicko – fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je dlhoročným pracovníkom Krajskej hvezdárne v Žiline, v ktorej v období 1986 – 2012 pôsobil ako jej riaditeľ. V odbornej oblasti sa venoval predovšetkým pozorovaniam objektov medziplanetárnej hmoty, ale aj pozičným meraniam a dotyčnicovým zákrytom hviezd Mesiacom. V popularizácii astronómie je jeho záber veľmi široký: vyučoval astronómiu v rámci Pomaturitného štúdia astronómie v Hurbanove, podieľal sa na organizácii expedícií, zrazov a súťaží pre mládež. Laureát je autorom publikácie Kalendáre v premenách času. Členom SAS pri SAV je od roku 1977. V súčasnosti je predsedom odbočky v Žiline, no mnoho rokov pôsobil aj ako podpredseda a člen Hlavného výboru SAS pri SAV.

2020 – RNDr. Stanislav Kaniansky
RNDr. Stanislav Kaniansky je dlhoročným pracovníkom Hvezdárne v Banskej Bystrici a v súčasnosti pôsobí ako vedúci tohto astronomického zariadenia. Venuje sa práci s mládežou a pravidelne organizuje astronomické tábory, zrazy a expedície, kde využíva aj netradičné didaktické hry a pomôcky na sprístupnenie a popularizáciu astronómie, hlavne medzi mladými ľuďmi. Od r. 2000 je aktívnym členom Slovenského zväzu astronómov a SAS pri SAV. Je členom Hlavného výboru SAS pri SAV a predsedá Sekcii zákrytov a zatmení SAS pri SAV. Zúčastnil sa a zorganizoval niekoľko expedícií za pozorovaním úplných zatmení Slnka, polárnej žiary a za tmavou oblohou. Venuje sa astrofotografii a v ostatnom čase aj problematike svetelného znečistenia.

2019 – Mgr. Mária Gallová
Mgr. Mária Gallová pôsobila na hvezdárni v Banskej Bystrici v oblasti popularizácie astronómie. Už v roku 1973 navrhla a realizovala astronomickú súťaž pre žiakov so záujmom o astronómiu pod názvom: „Vesmír je náš svet“, no asi najznámejším sa stalo literárno-výtvarné ekologické podujatie „Zem je len jedna“, ktoré ako dlhodobá výstava končilo na bratislavskom hrade. Mgr. Mária Gallová bola aj iniciátorkou vzniku Medzinárodného filmového festivalu „Astrofilm“, ktorý sa stal tradičným astronomickým podujatím na Slovensku. V ostatných rokoch sa venuje velikánovi našich dejín – M. R. Štefánikovi. Napísala množstvo článkov, dve knihy literatúry faktu a z najnovších aktivít je možné spomenúť medzinárodnú konferenciu „Muž Slnka“, ktorá sa konala z roku 2019.

2019 – Mgr. Peter Zimnikoval
Mgr. Peter Zimnikoval pôsobil na hvezdárni v Banskej Bystrici. V rámci svojej vedeckej a odbornej činnosti publikoval 28 príspevkov na konferenciách a vo vedeckých časopisoch. V odborno-pozorovateľskej činnosti sa venoval nielen meteorom, ale aj astrofotografii a pozorovaniam Slnka, komét, zákrytov a zatmení. Pre verejnosť predniesol stovky prednášok, viedol astronomické krúžky, popularizoval astronómiu v rozhlase aj televízii. Je tiež autorom množstva invenčných materiálov (plagáty, atlasy, otáčavé mapky, vystrihovačky, návody a pod.) a od roku 2019 zostavovateľom Astronomickej ročenky. Naprogramoval niekoľko astronomických počítačových programov (Obloha, Súhvezdia, Ročenka a pod.), ktoré sú voľne k dispozícii.

2018 – RNDr. Pavol Rapavý
RNDr. Pavol Rapavý je slovenský popularizátor astronómie a vedúci Hvezdárne v Rimavskej Sobote. Mimo aktivity súvisiace s hvezdárňou sa venuje astrofotografii. V neposlednom rade tiež svoju činnosť zameriava na iniciatívy spojené s problematikou svetelného znečistenia, a to ako prednáškovou činnosťou, tak pomocou pri zakladaní oblastí tmavej oblohy na Slovensku, ako aj v susedných štátoch. Tiež sa podieľa na organizácii súťaže „Svieťme si na cestu … nie na hviezdy„ a aktívne prispieva do slovenského populárno-náučného časopisu Kozmos.

2017 – RNDr. Peter Begeni
RNDr. Peter Begeni je veľmi aktívnym popularizátorom astronómie, neochvejným bojovníkom proti svetelnému znečisteniu a iniciátorom zakladania parkov tmavej oblohy. V rámci svojich aktivít napísal aj 4 knihy, z ktorých najobsiahlejšia je: „Astronomické oko“.

2016 – Bc. Jaroslav Merc
Bc. Jaroslav Merc je študentom odboru Astronómia a astrofyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. V odbornej oblasti sa venuje štúdiu aktivity symbiotických premenných hviezd. Bc. Jaroslav Merc bol ocenený za jeho mimoriadne bohatú popularizačnú činnosť: v rámci projektu „S ďalekohľadom na cestách“ predniesol desiatky popularizačných prednášok pre mladých ľudí v mestách a dedinách po celom východnom Slovensku, je hlavných koordinátorom medzinárodných popularizačných podujatí „Hodina Zeme“ a „Globe at Night“ na Slovensku, sprevádza návštevníkov vedecko-technického centra SteelPark a hvezdárne a planetária Centra voľného času v Košiciach, venuje sa organizovaniu astronomických popularizačných prednášok a pozorovaní pre širokú verejnosť.