20. zjazd Českej astronomickej spoločnosti v Brne

100. výročie Českej astronomickej spoločnosti a jej 20. zjazd v Brne

Štúdium histórie pripraví človeku nejedno prekvapenie, a to aj preto, že históriu nepoznáme dostatočne dobre. Keď som sa zahĺbil do prečítania článkov o histórii vzniku Českej astronomickej spoločnosti (ČAS), prekvapilo ma, že vznikla už rok pred vytvorením samostatného Československa, ktoré vzniklo v roku 1918. Preto celý tento rok naši českí kolegovia a priatelia oslavujú 100 rokov existencie svojej spoločnosti rôznymi akciami. Jednou z takýchto slávnostných akcií bol aj jubilejný 20. zjazd ČAS, ktorý sa konal 1. až 2. apríla vo Hvezdárni a planetáriu na Kraví hore v Brne. Veľmi rád som spolu s manželkou prijal pozvanie od predsedu ČAS, Ing. Jana Vondráka, DrSc., dr. h. c. Zjazdu sa zo Slovenska zúčastnil už len Mgr. Tomáš Dobrovodský za Slovenský zväz astronómov. Účastníkmi boli veľmi významní českí astronómovia, ale aj umelci a mal takú vynikajúcu organizačnú a obsahovú úroveň, že sa dá bez rozpakov parafrázovať, „že kto tam nebol, akoby nebol“.

Voľba nového predsedu ČAS

Treba zdôrazniť, že dôležitým momentom zjazdu bola voľba nového predsedu, nakoľko J. Vondrák riadil ČAS od roku 2010 a tak mu už uplynulo druhé štvorročné funkčné obdobie, takže podľa stanov už nemohol viackrát kandidovať. Našťastie v Českej republike nie je núdza o osobnosti, ktoré by mohli reprezentovať českú astronómiu, takže sa našiel dôstojný pokračovateľ. Novým predsedom na ďalšie švorročné obdobie bol zvolený slnečný fyzik a emeritný riaditeľ Astronomického ústavu (AÚ) AV ČR prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. Za podpredsedu bol znovu zvolený Pavel Suchan z AÚ AV ČR. Výkonný výbor ČAS bude pracovať prakticky v rovnakom zložení, s výnimkou jedného mladého nováčika, ktorým bol zvolený Dr. Petr Scheirich, tiež z AÚ AV ČR.

ČAS a tradičný český humor

Okrem toho ČAS zvolila aj päť čestných členov – prof. RNDr. Miloslava Druckmüllera, CSc (VUT Brno), prof. RNDr. Zdeňka Mikuláška, CSc. (MU Brno), Mgr. Miroslava Šulce (Brno), Ing. Jana Zahajského (Praha) a Jára Cimrmana, čím len českí astronómovia potvrdili svoj nevyhasínajúci zmysel pre humor, na rozdiel od nás na Slovensku. Diplom čestného člena pre Jára Cimrmana si prišli osobne prevziať Zdeněk Svěrák, ktorého netreba bližšie predstavovať a Miloň Čepelka, herec z divadla Járy Cimrmana. Diplom osobne odovzdal čestný predseda ČAS, RNDr. Jiří Grygar, CSc. Hvezdáreň okrem toho odhalila stopu Járy Cimrmana, ktorá je nie náhodne podobná stope astronautov na Mesiaci.

Zjazd ČAS prijal túto rezolúciu, ktorú uvádzame v pôvodnom znení:

Sjezd České astronomické společnosti podporuje činnost mezirezortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění vedené Ministerstvem životního prostředí. Světelné znečištění považujeme za závažný problém současnosti a jsme připraveni napomoci k jeho legislativnímu řešení.

Delegáti zjazdu udelili vedeniu ČAS absolutórium, nakoľko v minulých rokoch sa dosiahli výnimočné výsledky, ako napr. popularizačný a informačný web www.astro.cz, Astronomická olympiáda a umiestnenie študentov na popredných priečkach na medzinárodných astronomických olympiádach, odborná práca v problematike svetelného znečistenia a mnoho pripravovaných akcií pre verejnosť v tomto roku.

Želám kolegom a novému predsedovi ČAS veľa ďalších vynikajúcich úspechov v záslužnej práci.