Vedecká komunita stojí za kolegami na Ukrajine

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, Európska astronomická spoločnosť, Medzinárodná astronomická únia, Americká astronomická spoločnosť a Africká astronomická spoločnosť s veľkým znepokojením sledujú udalosti odohrávajúce sa na Ukrajine a obávajú sa nepriaznivých následkov na vedeckú komunitu, našich kolegov a ich rodiny. Množia sa správy o hrozných okolnostiach, ktoré zažívajú: ich sloboda, bezpečnosť a dokonca aj ich životy sú ohrozené.

Poslaním našich vedeckých spoločností je podporovať a chrániť astronómiu vo všetkých jej aspektoch, vrátane výskumu, komunikácie, vzdelávania a rozvoja prostredníctvom medzinárodnej spolupráce. Veríme v slobodu slova,  slobodnú výmenu vedeckých myšlienok a mierovú spoluprácu na globálnej úrovni. Súčasné udalosti ohrozujú vedeckú spoluprácu ako v rámci nášho európskeho spoločenstva, tak aj so zvyškom sveta.

Sme hlboko znepokojení stavom, do ktorej sa dostala ukrajinská vedecká komunita, ako aj celý ukrajinský národ. Podnietení život ohrozujúcou situáciou, v ktorej sa nachádzajú naši ukrajinskí kolegovia, astronomické spoločnosti chcú povzbudiť všetkých svojich členov, aby v tejto ťažkej dobe pre Ukrajinu pomáhali všade, kde je to možné. Ukrajinskí astronómovia, ktorí hľadajú podporu, sa môžu obrátiť na Inštitút medzinárodného vzdelávania (IIE), ktorý pre vedeckých pracovníkov pripravil záchranný fond podporujúcich utečencov a tiež aktivoval núdzový fond špeciálne určený pre ukrajinských študentov.

Slovensko prejavuje solidaritu a slovenská akademická a výskumná komunita je odhodlaná podať pomocnú ruku ukrajinským vedeckým pracovníkom, študentom a ďalším. Slovenská akadémia vied ponúkla svoje ubytovacie kapacity novoprichádzajúcim ukrajinským kolegom a ich rodinným príslušníkom, ale aj rodinným príslušníkom aktuálnych zamestnancov, zamestnankýň a doktorandov, doktorandiek SAV z Ukrajiny. Pripravenosť pomôcť aj konkrétne opatrenia pre študentov, zamestnancov a ich rodiny ohlásila Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trnavská univerzita v Trnave, Technická univerzita vo Zvolene, Katolícka univerzita v Ružomberku a mnohé ďalšie inštitúcie.

Na sociálnej sieti Twitter bolo založené konto Science for Ukraine (@Sci_for_Ukraine), ktoré zbiera a šíri informácie o podpore, ktoré poskytujú univerzity a výskumné inštitúcie študentom a výskumným pracovníkom z Ukrajiny. Laboratóriá z celého sveta ponúkajú miesta pre ukrajinských vedcov a vedkyne pomocou viacerých platforiem. Na jednej z nich sa momentálne nachádza už viac ako 500 ponúk.

Táto vlna podpory a súdržnosti ukazuje, že akademický a výskumný sektor tvorí dôležitý pilier spoločnosti posilňujúci demokratické princípy, základné práva, rozmanitosť, inklúziu a akademické hodnoty všeobecne. Pokiaľ máme možnosť pomôcť, pomôžme, aj keď by to malo byť len ignorovaním dezinformácií a falošných správ, ktoré sa nachádzajú a budú nachádzať v našom mediálnom priestore.