Bezovec 2023 – Konferencia mladých astronómov

Tradičné stretnutie astronómov na Bezovci v roku 2023 napísalo už svoje 55. pokračovanie. Konferencia sa konala v dňoch 16. – 18. júna 2023 v priestoroch Penziónu na Bezovci, účastníkmi boli mladí astronómovia, predovšetkým z radov vysokoškolských študentov a hlavnou náplňou bola prezentácia ich vedecko-výskumnej činnosti pokrývajúcej mnohé oblasti výskumu vesmíru.

Konferencie o úspechoch stelárnej astronómie mnoho rokov patrili k popredným akciám, ktoré každoročne organizovala Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied a Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci. Ako už názov napovedá, hlavným zameraním týchto stretnutí bol výskum premenných hviezd. Svoj priestor však pravidelne dostávali aj iné oblasti astrofyziky, od štúdia čiernych dier až po kozmológiu.

V roku 2020 sme zameranie konferencie rozšírili a dali priestor pracovníkom slovenských hvezdární a planetárií, aby prezentovali výsledky svojej činnosti v rôznych oblastiach astronomického  výskumu. Ústrednou témou konferencie v roku 2021 bola prezentácia výskumnej činnosti 40 mladých astronómov, predovšetkým študentov vysokých škôl. Témou konferencie v roku 2022 bola prezentácia nových vedeckých, ako aj starších, menej známych poznatkov z histórie astronómie.

V roku 2023 sme nadviazali na úspešný Bezovec 2021, ako aj na Stretnutie študentov astronómie a astrofyziky, ktoré sa uskutočnilo v júni 2022 v Ostrave počas Stretnutia zložiek a kolektívnych členov Českej astronomickej spoločnosti. Tradičná konferencia Bezovec sa konala 16. – 18. júna 2023 v Penzióne na Bezovci a na jej príprave a organizácii sa podieľali aj Česká astronomická spoločnosť, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Hlavnou témou konferencie bola prezentácia vedecko-výskumnej činnosti mladých astronómov v rôznych oblastiach astronomického výskumu. Na konferencii sa zúčastnilo 41 účastníkov, z ktorých prevažnú väčšinu tvorili vysokoškolskí študenti magisterského a doktorandského štúdia. Významné zastúpenie mala Univerzita Komenského v Bratislave (UK) a Karlova Univerzita v Prahe (KU). Medzi účastníkmi však boli aj študenti z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (UPJŠ), Masarykovej univerzity v Brne (MU), Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), Mendelovej univerzity v Brne (MeU), Astronomického ústavu Českej akadémie vied v Ondřejove (AsÚ AVČR), Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach (ÚEF SAV) a Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici (AsÚ SAV).

Účastníci Konferencie mladých astronómov – Bezovec 2023 počas prednášok.

Konferenciu zahájil Michal Švanda (KU, AsÚ AVČR), ktorý vo svojej prehľadovej prednáške predstavil najdôležitejšie výsledky výskumu Slnka za posledné desaťročie. Téme výskumu telies Slnečnej sústavy sa venovali aj Anhelina Voitko (AsÚ SAV), ktorá študuje zmeny farby kometárneho prachu a Marko Šegon (AsÚ AVČR), ktorý analyzoval digitálne meteorické spektrá. Vitalii Kuksenko (UK) predstavil novú metódu rozlišovania kozmogonických modelov Slnečnej sústavy. Piatkový program konferencie uzavrel Dmytro Orikhovskyi (UK), ktorý sa venuje precesii orbitálnych rovín a rotačných osí tranzitujúcich exoplanét.

Sobotný program začal na tému výskumu nielen našej Galaxie. Roman Nagy (UK) prezentoval ako sa menil pohľad na galaxie vo vesmíre od minulosti až do súčasnosti. Štruktúru Galaxie vo svojom príspevku predstavil Filip Janák (UK), o koherentnom vývoji hviezdnych štruktúr v galaktickom centre informoval Myank Singhal (KU) a o hviezdnych prúdoch a splynutiach galaxií hovoril Marek Jurčík (UK).

Pavol Martónfi (UPJŠ) predstavil výsledky štúdia dlhodobého vývoja farebných indexov symbiotického systému AX Persei.

Tradične silné zastúpenie mali výskumníci a študenti venujúci sa premenným hviezdam. Blok prednášok venovaných stelárnym objektom odštartoval príspevok Ľubomíra Hambálka (AsÚ SAV) venovaný spektroskopickému výskumu vybraných hviezd typu T Tauri. Ladislav Šmelcer (Hvezdáreň vo Valašskom Meziříčí) informoval o fotometrickom výskume pravdepodobne štvornásobného systému s dlhodobou povrchovou aktivitou NSVS 7453183. Pavol Gajdoš (UPJŠ) študoval zákrytovú dvojhviezdu KIC 7023917, v ktorej sa pozorujú pulzácie typu δ-Scuti. Pavol A. Dubovský (Vihorlatská hvezdáreň v Humennom) predstavil výsledky výskumu intermediálneho polaru V1674 Her, ktorý vzplanul ako najrýchlejšia doposiaľ pozorovaná Nova Herculi 2021. Pavol Martónfi (UPJŠ) sa venuje štúdiu dlhodobého vývoja farebných indexov symbiotického systému AX Persei a Jana Švrčková (KU) zase výskumu dynamickej stability trojhviezdneho systému HD 152246. Rozdiely a podobnosti v aktivite hviezdnych škvŕn a vzplanutí medzi hviezdami s rôznou vnútornou štruktúrou diskutoval Kamil Bicz (Astronomický ústav Vroclavskej univerzity). Kateřina Pivoňková (MU) predstavila nové pozorovania mimoriadnych udalostí označovaných ako vysokorýchlostné absorpcie (HVA) detegovaných v malej podskupine pulzujúcich premenných typu α Cyg.

Účastníci Konferencie mladých astronómov – Bezovec 2023 počas prednášok.

Výskum vesmírneho odpadu na Univerzite Komenského predstavil vo svojom príspevku Jiří Šilha (UK). Matej Zigo (UK) hovoril o účinkoch vesmírneho počasia a starnutia pozorovaných na geostacionárnych satelitoch. Marianna Dafčíková (MU) účastníkom prezentovala, ako sa mála slovenská družica GRBAlpha dá použiť na štúdium vesmírneho počasia. Daniela Bartková (UK) sa venovala analýze návratu tretieho stupňa raketového nosiča Dlhý pochod 3B do zemskej atmosféry pozorovaného celooblohovým kamerovým systémom AMOS. Radovan Lascsák (KU) simuloval odstraňovanie vesmírneho odpadu pomocou zaujímavej metódy založenej na aerodynamickom odpore. Tento blok prednášok uzavrel Patrik Čechvala (UK), ktorý študoval expozíciu  mimozemského materiálu časticami kozmického žiarenia.

Marianna Dafčíková (MU) účastníkom prezentovala, ako sa mála slovenská družica GRBAlpha dá použiť na štúdium vesmírneho počasia.

Po večeri nasledoval posledný blok sobotňajších prednášok príznačne označený Príležitosti: Šimon Mackovjak (ÚEF SAV) ponúkol príležitosti pre mladých astronómov na Ústave experimentálnej fyziky SAV v Košiciach a Pavol Valko (Slovenská technická univerzita v Bratislave) predstavil potenciál vesmírnych letov a výskumu vesmíru pre vzdelávanie.

Prvý nedeľný blok prednášok „ovládla“ umelá inteligencia. Peter Butka (TUKE) hovoril o automatickej segmentácii rôznych štruktúr slnečnej atmosféry pomocou hlbokého učenia. Autonómnu službu pre predpovedanie ionosférických scintilácií (ASPIS) prestavil Samuel Amrich (KU) z hľadiska analýzy a predbežného spracovanie údajov a Viera Krešňáková (TUKE) z hľadiska vyvinutých modelov strojového učenia. Uplatnenie YOLO na zisťovanie špecifických údajov v oblasti astronómie bolo diskutované v príspevku Lenky Kališkovej (TUKE), ktorý predniesla Viera Krešňáková (TUKE).

Samuel Amrich (KU) predstavil Autonómnu službu pre predpovedanie ionosférických scintilácií (ASPIS).

Svoje zastúpenie mal aj výskum vesmíru ako celku. Tomáš Ondro (MeU) najskôr predstavil tepelnú históriu medzigalaktického prostredia pri 3,9 ≤ z ≤ 4,3 a potom vyvíjaný softvér na simulácie teplotného vývoja TECO (Temperature evolution code). Nikolaos Samaras (KU) porovnal výsledky simulácií TNG Illustris s pozorovaniami lokálneho vesmíru a Michal Šturc (UK) diskutoval možnosti overenia predpovedí MOND teórií v trojhviezdnom systéme 36 Ophiuchi a v Slnečnej sústave. Nedeľný odborný program, ako aj celú konferenciu uzavrel Pavol Valko (Slovenská technická univerzita v Bratislave) s prednáškou venovanou možnostiam overovania predpovedí teórie gravitomagnetizmu pomocou údajov sond Európskej vesmírnej agentúry Gaia a Euklid.

Účastníci Konferencie mladých astronómov – Bezovec 2023 si od maratónu prednášok oddýchli počas turistickej vychádzky na hrad Tematín.

Program konferencie však neboli len odborné prednášky. Okrem prezentácií mohli účastníci zároveň spoločne diskutovať o možnostiach vzájomnej spolupráce v oblasti astronomického výskumu.  A to aj v rámci turistickej vychádzky na hrad Tematín či spoločenského večera Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, ktoré sa konali v sobotu poobede a večer.

Účastníci Konferencie mladých astronómov – Bezovec 2023.

V nedeľu sa však program konferencie naplnil. Organizátorov teší, že účastníci konferenciu hodnotili ako úspešnú a už teraz sa tešia na ďalší ročník tradičnej konferencie na Bezovci.

Rudolf Gális
predseda organizačného výboru