Csereho cena SAS pri SAV za populárno-vedeckú činnosť – štatút

Štatút

Preambula

Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (ďalej len SAS pri SAV) si uvedomuje dôležitosť popularizácie vedy a techniky pre napredovanie a pokrok našej spoločnosti. Prostredníctvom tejto ceny chce povzbudiť predovšetkým mladých členov SAS pri SAV, aby sa venovali aj tejto činnosti a týmto spôsobom prilákali ďalších mladých ľudí k štúdiu vedy a techniky.

V roku 2017 sme si pripomenuli 100. výročie narodenia Dr. Eleméra Csereho, významného popularizátora astronómie a zakladateľa hvezdárne v Hlohovci a v súvislosti s týmto výročím Hlavný výbor SAS pri SAV rozhodol, že ocenenie sa bude od roku 2018 oficiálne nazývať „Csereho cena SAS pri SAV za populárno-vedeckú činnosť“.

Článok 1

 1. Csereho cenu SAS pri SAV za populárno-vedeckú činnosť (ďalej len Cena) udeľuje SAS pri SAV spravidla každoročne.
 2. Cena sa udeľuje za výnimočnú populárno-vedeckú činnosť v astronómii a príbuzných odboroch.

Článok 2

 1. Návrh na laureáta Ceny má právo podať každý člen SAS pri SAV.
 2. Návrh je možné podať písomnou alebo elektronickou formou zaslanou na adresu SAS pri SAV do 15. septembra daného roku.
 3. Každý návrh na udelenie Ceny musí obsahovať:
  – meno a rok narodenia navrhovaného laureáta,
  – kontakt na navrhovaného laureáta,
  – odôvodnenie návrhu (stručný životopis so zameraním na hlavné aktivity laureáta v oblasti popularizácie astronómie, príbuzných prírodných a technických vied, prípadne v odbornej, pedagogickej a publikačnej činnosti),
  – meno navrhovateľa.

Článok 3

 1. Organizáciu činností spojených s udelením Ceny zabezpečuje Predsedníctvo Hlavného výboru (ďalej len PHV) SAS pri SAV.
 2. PHV SAS pri SAV zverejní informáciu o Cene prostredníctvom stránok SAS pri SAV, ako aj ďalších vhodných tlačených či elektronických prostriedkov.
 3. PHV SAS pri SAV po uzávierke predkladania návrhov (čl. 2 bod 1.) bezodkladne informuje členov Hlavného výboru (HV) SAS pri SAV o doručených návrhoch na laureátov Ceny. Členovia HV SAS pri SAV sa oboznámia s doručenými návrhmi na udelenie Ceny, prediskutujú ich, prípadne budú požadovať od navrhovateľa doplnenie informácií.
 4. Najneskôr do dvoch týždňov od uzávierky predkladania návrhov (čl. 2 bod 1.) PHV SAS pri SAV zorganizuje tajné hlasovanie členov HV SAS pri SAV o návrhoch na laureátov Ceny. O každom doručenom návrhu sa hlasuje osobitne.
 5. Na základe výsledku hlasovania HV SAS pri SAV rozhodne o udelení Ceny jednému alebo vo výnimočných prípadoch dvom laureátom, pričom má právo rozhodnúť aj o neudelení Ceny.
 6. Súčasťou Ceny je diplom o udelení tohto ocenenia a vecná cena.
 7. PHV SAS pri SAV zabezpečí odovzdanie Ceny laureátovi pri vhodnej príležitosti.

Záverečné ustanovenia

 1. Udelenie Ceny nie je nárokovateľné.
 2. Proti rozhodnutiu HV SAS pri SAV o udelení resp. neudelení Ceny v danom roku nie je možné sa odvolať.
 3. Štatút Ceny nadobúda platnosť dňom schválenia HV SAS pri SAV a zverejnenia na stránkach SAS pri SAV.

V Košiciach, 10. júna 2020 doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.
predseda SAS pri SAV

verzia pre tlač (pdf)