Dr. Elemer Csere

Dr. Elemer Csere (16. 1. 1917 – 29. 10. 1992), nestor slovenskej astronómie, sa narodil v Sobranciach, gymnázium navštevoval v Levoči a farmáciu začal študovať v r. 1939 na UK v Prahe. Prvé laboratórne cvičenia absolvoval u prof. Heyrovského, nositeľa Nobelovej ceny za chémiu.

Keď UK za protektorátu zatvorili, v štúdiu pokračoval v Budapešti. V čase fašistického Maďarska, žiaľ, opäť musel opustiť štúdium a v r. 1944 promoval v odbore farmácia na UK v Bratislave. V dôsledku politickej situácie v šk. r. 1944/45 obhájil rigoróznu prácu a získal doktorát z fyziky na Ludwig-Maxmilians-Universität v Mníchove.

Usadil sa v Hlohovci, kde pracoval ako vedúci pracovník v Slovakofarme. Okrem toho prednášal na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave. V roku 1954 založil v Hlohovci astronomický krúžok, na pôde ktorého v roku 1958 vznikla hvezdáreň a od roku 1972 dostala štatút krajskej hvezdárne.

Dr. E. Csere bol v rokoch 1972 – 82 jej riaditeľom a súčasne významným popularizátorom astronómie. Aktívne pôsobil v SAS pri SAV a od 1. ročníka časopisu KOZMOS bol členom jeho redakčnej rady. Jeho plodný život sa ukončil v rodnom meste v Sobranciach. No planétka (25 778) Csere je dôkazom, že jeho práca bola ocenená a jeho meno svieti na oblohe na pamäť nám všetkým.