Cena SAS pri SAV za najlepší populárno-vedecký čin roka 2016

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV si uvedomuje dôležitosť popularizácie vedy a techniky pre napredovanie a pokrok našej spoločnosti. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli každoročne usporiadať súťaž o Cenu SAS pri SAV za najlepší populárno-vedecký čin. Prostredníctvom tejto súťaže chceme povzbudiť predovšetkým mladých členov SAS pri SAV, aby sa venovali aj tejto činnosti a týmto spôsobom prilákali ďalších mladých ľudí k štúdiu vedy a techniky.

Slávnostné odovzdávanie Ceny SAS pri SAV za najlepší populárno-vedecký čin roka 2016 sa uskutočnilo 13. októbra 2016 v Piešťanoch, v rámci podujatia Astrofilm 2016. Tohtoročným laureátom sa stal Bc. Jaroslav Merc a ocenenie mu odovzdal doc. Rudolf Gális, vedecký tajomník SAS pri SAV. Okrem diplomu a pamätnej plakety, popularizačná práca oceneného bola odmenená aj vecnou cenou podľa vlastného výberu, v celkovej hodnote 200 €.

Bc. Jaroslav Merc je študentom odboru Astronómia a astrofyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. V odbornej oblasti sa venuje štúdiu aktivity symbiotických premenných hviezd. Bc. Jaroslav Merc bol ocenený za jeho mimoriadne bohatú popularizačnú činnosť: v rámci projektu „S ďalekohľadom na cestách“ predniesol desiatky popularizačných prednášok pre mladých ľudí v mestách a dedinách po celom východnom Slovensku, je hlavných koordinátorom medzinárodných popularizačných podujatí „Hodina Zeme“ a „Globe at Night“ na Slovensku, sprevádza návštevníkov vedecko-technického centra SteelPark a hvezdárne a planetária Centra voľného času v Košiciach, venuje sa organizovaniu astronomických popularizačných prednášok a pozorovaní pre širokú verejnosť. Jeho príkladná popularizačná činnosť môže by skutočne vzorom aj pre ďalších mladých členov SAS pri SAV.

Súťaž o Cenu SAS pri SAV za najlepší populárno-vedecký čin sa bude konať každoročne. Každý člen SAS pri SAV môže na toto ocenenie navrhnúť iného člena SAS pri SAV do 35 rokov, ktorý sa výrazným spôsobom zasadil o popularizáciu astronómie, ako aj vedy a techniky. Návrhy na ocenenie v roku 2017 je potrebné doručiť SAS pri SAV (sas@ta3.sk) do 15. septembra 2017.