Astronomické Slovensko 2019 a 18. riadny zjazd SAS pri SAV

Konferenciu Astronomické Slovensko 2019 zorganizovali Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV (SAS pri SAV) a Slovenská ústredná hvezdáreň (SÚH) v Hurbanove. Konferencia bola mimoriadne úspešná. Na konferencii sa zúčastnilo 36 účastníkov, ktorí reprezentovali pestrú paletu astronomický subjektov na Slovensku, od univerzít (Univerzita Komenského Bratislava, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach), cez hvezdárne a planetária (napr. SÚH v Hurbanove), až po astronomické spoločnosti (SAS pri SAV, Slovenský zväz astronómov), občianske združenia a kluby astronómov (napr. Klub astronómov Pallas, Centrum voľného času v Košiciach), a ktorí prezentovali 29 príspevkov formou prednášok a 6 príspevkov vo forme výstav. Fotogalériu a program spolu s prezentovanými príspevkami je možné nájsť na stránkach konferencie.

Hlavnou témou konferencie bola prezentácia odbornej a vzdelávacej činnosti organizácií a inštitúcií na Slovensku a hľadanie možností vzájomnej spolupráce v oblasti astronomických vzdelávacích a popularizačných aktivít. Zástupcovia prítomných organizácií však neprezentovali len svoju úspešnú činnosť. Diskusie sa nevyhli ani problémom, z ktorými tieto organizácie zápasia ako je nedostatok odborných pracovníkov alebo problémy vo formálnom vzdelávaní astronómie a prírodných vied („kvalita“ školských učebníc) a s tým súvisiaci všeobecný pokles astronomických znalostí súčasnej populácie. Diskutujúci sa zhodli na potrebe centralizovaného zdroja astronomických informácií, spoločného postupu v oblasti medializácie a hľadania možností ako prostredníctvom širokej spolupráce efektívnejšie využívať finančné a ľudské zdroje.

Na konferenciu Astronomické Slovensko nadviazal 18. riadny zjazd SAS pri SAV, na ktorom bola prezentovaná činnosť Spoločnosti v období rokov 2015 – 2019. Program zjazdu svojimi pozvanými prednáškami spestrili prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. (predseda Českej astronomickej spoločnosti) a Mgr. Mária Gallová (Spoločnosť M. R. Štefánika). Účastníci zjazdu poďakovali a udelili absolutórium odstupujúcim orgánom SAS pri SAV a zároveň zvolili nových členov týchto orgánov.

Do predsedníctva Hlavného výboru SAS pri SAV boli zvolení: doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD. (predseda), Mgr. Marián Vidovenec (podpredseda), Mgr. Emil Kundra, PhD. (vedecký tajomník) a Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD. (hospodár). Ďalšími členmi sa stali: Mgr. Stanislav Kaniansky, RNDr. Pavol Rapavý, RNDr. Svetozár Štefeček, Mgr. Eduard Koči, Ing. Róbert Barsa, Mgr. Jaroslav Merc a RNDr. Ján Mäsiar. Do Revíznej komisie SAS pri SAV boli zvolené: Mgr. Mária Gallová (predsedníčka), Mgr. Mária Záborská a Mgr. Katarína Žilinská.

Okrem zhodnotenia predchádzajúcej činnosti SAS pri SAV účastníci diskutovali aj o ďalšom smerovaní, štruktúre a poslaní Spoločnosti v budúcnosti: členskú základňu by bolo potrebné výrazne omladiť zapojením mladých ľudí so záujmom o astronómiu, je potrebné hľadať nové zdroje finančného zabezpečenia činnosti Spoločnosti, zlepšiť vnútornú komunikáciu medzi členmi, ako aj zložkami SAS pri SAV a tiež prezentáciu aktivít Spoločnosti smerom k verejnosti (napr. prostredníctvom internetových stránok) a tak zvyšovať kredibilitu Spoločnosti. V súvislosti s úrovňou školského vzdelávania obnoviť činnosť Pedagogickej komisie SAS pri SAV a zintenzívniť spoluprácu Spoločnosti s ostatnými astronomickými subjektmi na Slovensku, ako aj v zahraničí (Česká astronomická spoločnosť, Európska astronomická spoločnosť). SAS pri SAV by sa tiež mala výrazne angažovať ako zjednocujúci prvok astronomickej komunity na Slovensku.

Týmto mi dovoľte poďakovať všetkým zúčastneným za aktívnu účasť na konferencii Astronomické Slovensko 2019 a 18. riadnom zjazde SAS pri SAV, kolegom Jaroslavovi Mercovi a Ľubomírovi Hambálkovi za pomoc pri organizovaní týchto podutí a v neposlednej rade všetkým členom za ich aktívnu prácu v prospech Spoločnosti. Teším sa na ďalšiu spoluprácu.