18. riadny zjazd Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV

Vážení členovia Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV,

dovoľte, aby som Vás čo najsrdečnejšie pozval na 18. riadny zjazd Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV (SAS pri SAV), ktorý sa bude konať 27. – 28. septembra 2019 v priestoroch Učebno-výcvikového zariadenia Univerzity P. J. Šafárika v Danišovciach.

Zjazd otvoria svojimi prednáškami prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc., predseda Českej astronomickej spoločnosti a Mgr. Mária Gallová. Počas zjazdu tiež bude vyhlásený laureát Csereho ceny SAS pri SAV za rok 2019. Správy o činnosti a hospodárení SAS pri SAV za obdobie 2015 – 2019 prednesú doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD., vedecký tajomník SAS pri SAV a Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD., hospodár SAS pri SAV pri SAV. Správu Revíznej komisie SAS pri SAV za obdobie 2015 – 2019 prednesie jej predseda Mgr. Emil Kundra, PhD. V rámci zjazdu prebehnú voľby nového Predsedníctva hlavného výboru SAS pri SAV, Hlavného výboru SAS pri SAV, Revíznej komisie SAS pri SAV a tiež voľby nových čestných členov SAS pri SAV. Tiež sa bude diskutovať o budúcom smerovaní a činnosti SAS pri SAV.

Účastnícky poplatok pre delegátov zjazdu bol stanovený na 5,-€. Pre ostatných účastníkov 25,-€. Odbočky SAS pri SAV uhradia svojim delegátom cestovné a stravné náklady na cestu, ako aj účastnícky poplatok. SAS pri SAV uhradí delegátom a čestným členom ubytovanie, stravovanie, ako aj malé občerstvenie počas zjazdu.

18. zjazd SAS pri SAV bude nadväzovať na odbornú konferenciu Astronomické Slovensko 2019, ktorá sa bude konať v dňoch 25. – 27. septembra 2019 v priestoroch Učebno-výcvikového zariadenia Univerzity P. J. Šafárika v Danišovciach. Na konferenciu sú pozvané všetky astronomické subjekty na Slovensku, aby prezentovali svoju činnosť, a aby spoločne diskutovali o možnostiach spolupráce v oblasti astronomických vzdelávacích aktivít na Slovensku.

Tešíme sa na Vašu účasť.