Bezovec 2020 – Astronomický výskum na Slovensku

Konferencie o úspechoch stelárnej astronómie patria k popredným akciám, ktoré každoročne organizuje Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci. Tieto stretnutia tradične umožňujú výmenu skúseností medzi profesionálnymi astronómami a záujemcami o pozorovanie premenných hviezd, ako aj ďalšie oblasti astrofyziky z radov študentov, členov astronomických krúžkov a tiež pracovníkov hvezdární a planetárií z celého Slovenska.

V roku 2020 sa malo stretnutie astronómov na Bezovci konať začiatkom júna 2020. Všetko však zmenilo celosvetové šírenie sa koronavírusovej infekcie COVID-19. Vzhľadom na vyše päťdesiatročnú tradíciu konferencií na Bezovci sme sa rozhodli nezrušiť tohtoročné stretnutie úplne a len ho posunúť na jeseň 2020 s nádejou, že v tom čase už budú možné aj takéto osobné stretnutia. Ani jesenný termín však nebol pre konferenciu priaznivý. Keďže  cieľom týchto stretnutí je spájať hlavne mladú astronomickú komunitu na Slovensku, presunuli sme konferenciu do online priestoru. Konferencia Bezovec 2020 – Astronomický výskum na Slovensku sa konala v dňoch 1. – 2. októbra 2020 a na jej príprave sa podieľala aj Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.

Hosťami konferencie boli Luigi Stella (INAF – Osservatorio Astronomico di Roma) a Maurizio Falanga (International Space Science Institute, Bern), ktorí prezentovali zaujímavé témy týkajúce sa röntgenovej diagnostiky extrémnych prejavov gravitácie v okolí neutrónových hviezd a čiernych dier,  ako aj pôvodu a vývoja milisekundových pulzarov.

Hlavnou náplňou tohtoročnej konferencie však boli prezentácie odbornej práce astronomických zariadení v rôznych oblastiach výskumu vesmíru a spoločné diskusie o možnostiach vzájomnej spolupráce v tomto výskume na Slovensku. Na konferencii vystúpilo ďalších 26 účastníkov, ktorí reprezentovali pestrú paletu astronomický subjektov na Slovensku, od univerzít (Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach), cez ústavy Slovenskej akadémie vied (Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici, Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach), hvezdárne (Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, Vihorlatská hvezdáreň v Humennom, Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci, Krajská hvezdáreň v Žiline, Hvezdáreň v Banskej Bystrici, Centre voľného času v Košiciach), až po astronómov amatérov (Martin Vrašťák, Vladimír Bahýľ), ktorí prezentovali 25 príspevkov formou prednášok a 3 príspevky vo forme posterov a výstav.

Súčasťou konferencie bolo aj ďalšie tradičné podujatie – Csereho astronomické dni, na ktorom so svojimi príspevkami vystúpili Rudolf Gális (Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach), Pavel Bakala (Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci) a Svetozár Štefeček (Miestna organizácia Slovenského zväzu astronómov v Sobotišti), ktorí hovorili o výskume exoplanét a vesmíru ako celku, o možnostiach existencie života v okolí čiernych dier a o živote a diele Charlesa Messiera.

Celkovo sa konferencie Bezovec 2020 – Astronomický výskum na Slovensku zúčastnilo 66 účastníkov, ktorí zhodnotili podujatie ako veľmi prospešné pre rozvoj spolupráce v oblasti astronomického výskumu na Slovensku a vyslovili sa za zorganizovanie podobnej konferencie v blízkej budúcnosti.