Bezovec 2023 – Konferencia mladých astronómov

Tradičné stretnutia astronómov na Bezovci napíšu v roku 2023 svoju 55. kapitolu. Hlavnou náplňou konferencie, ktorá sa uskutoční v dňoch 16. až 18. júna 2023, bude prezentácia vedecko-výskumnej činnosti mladých astronómov, predovšetkým z radov vysokoškolských študentov.

Konferencie o úspechoch stelárnej astronómie patria k popredným akciám, ktoré každoročne organizuje Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV a Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci. Tieto stretnutia tradične umožňovali výmenu skúseností medzi profesionálnymi astronómami a záujemcami o pozorovanie premenných hviezd, ako aj ďalšie oblasti astrofyziky.

V roku 2020 sme zameranie konferencie rozšírili a dali sme priestor pracovníkom slovenských hvezdární a planetárií, aby prezentovali výsledky svojej odbornej činnosti v rôznych oblastiach astronomického výskumu. Hlavnou témou konferencie v roku 2021 bola prezentácia vedeckovýskumnej činnosti mladých astronómov. Na konferencii sa zúčastnilo 40 účastníkov, z ktorých prevažnú väčšinu tvorili vysokoškolskí učitelia a študenti magisterského a doktorandského štúdia. Témou konferencie v roku 2022 bola prezentácia nových vedeckých, ale aj starších menej známych poznatkov z histórie astronómie.

V tomto roku nadviažeme na úspešný Bezovec 2021, ako aj na Stretnutie študentov astronómie a astrofyziky, ktoré sa uskutočnilo v júni 2022 v Ostrave počas Stretnutia zložiek a kolektívnych členov Českej astronomickej spoločnosti.

Tradičná konferencia Bezovec sa bude konať 16. – 18. júna 2023 v Penzióne na Bezovci. Na jej príprave a organizácii sa budú podieľať aj Česká astronomická spoločnosť, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Hlavnou témou konferencie bude prezentácia vedeckovýskumnej činnosti mladých astronómov v rôznych oblastiach astronomického výskumu. Na konferenciu sú pozvaní najmä študenti všetkých stupňov vysokoškolského štúdia, aby prezentovali výsledky svojho výskumu dosiahnuté nielen pri príprave diplomových prác. Okrem prezentácií môžu účastníci spoločne diskutovať aj o možnostiach vzájomnej spolupráce v oblasti astronomického výskumu.

Príspevky môžu byť prezentované formou prehľadových prednášok, konferenčných príspevkov, krátkych oznámení, výstav, posterov a prezentačných stojanov typu roll-up. Preferovaným rokovacím jazykom konferencie je angličtina, pričom pri príprave prezentácií a posterov je angličtina povinná.

Prihlasovací formulár, ako aj ďalšie informácie je možné nájsť na stránke konferencie.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Za organizačný tím
doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.
predseda SAS pri SAV