Csereho cena SAS pri SAV za populárno-vedeckú činnosť

Laureátom Csereho ceny SAS pri SAV za populárno-vedeckú činnosť za rok 2023 sa stal RNDr. Daniel Očenáš. Ocenenie mu bolo slávnostne odovzdané počas 19. riadneho zjazdu SAS pri SAV dňa 29. septembra 2023 v Danišovciach.

Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (SAS pri SAV) si uvedomuje dôležitosť popularizácie vedy a techniky pre napredovanie a pokrok našej spoločnosti. Prostredníctvom tejto ceny, ktorá od roku 2018 nesie meno Dr. Elemera Csereho, významného popularizátora astronómie na Slovensku a zakladateľa hvezdárne v Hlohovci, chce SAS pri SAV povzbudiť predovšetkým mladých členov Spoločnosti, aby sa venovali aj tejto činnosti a takýmto spôsobom prilákali ďalších mladých ľudí k štúdiu vedy a techniky.

Laureátom Csereho ceny SAS pri SAV za populárno-vedeckú činnosť za rok 2023 sa stal RNDr. Daniel Očenáš. Laureát sa narodil v roku 1949 a astronómiou sa zaoberá už od študentských čias, medzi pozorovateľmi meteorov je už od roku r. 1963. Študoval na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici – kombinácia matematika-fyzika (1972), externe na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave – astronómia (1980), v roku 1982 získal titul RNDr. Od roku 1966 je členom SAS pri SAV, v odbočke Banská Bystrica zastával viacero funkcií. Bol dlhoročným členom Hlavného výboru SAS pri SAV, predsedom Sekcie medziplanetárnej hmoty a editorom Meteorických správ. Od r. 2008 je aj členom Slovenského zväzu astronómov.

V rokoch 1976 – 2011 pracoval vo hvezdárni v Banskej Bystrici (neskôr Krajská hvezdáreň a organizačná súčasť Krajskej hvezdárne a planetária M. Hella v Žiari nad Hronom) vo viacerých funkciách (1979 – 1990 – vedúci odborného oddelenia, 1990 – 2005 – riaditeľ Krajskej hvezdárne, 2005 – 2008 – riaditeľ Krajskej hvezdárne a planetária M. Hella v Žiari nad Hronom, 2008 – 2011 – vedúci hvezdárne). V rokoch 1978 – 2020 bol členom redakčnej rady časopisu Kozmos. V 90.-tych rokoch bol členom konzultačnej skupiny „Profesional – amateur working group“ pri 22. komisii IAU. V rokoch 2000 – 2017 vyučoval základy astronómie a astrofyziky na Katedre fyziky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Zúčastnil sa viacerých expedícií za pozorovaním úplného zatmenia Slnka v spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove a Astronomickým ústavom SAV v Tatranskej  Lomnici. Tiež sa zúčastnil sa viacerých International Meteor Conference, ktorá bola oficiálne založená v r. 1988 v Oldenzaale (Holandsko) aj za účasti slovenských astronómov. Zapájal sa do všetkých druhov pozorovaní, organizoval viacero celoslovenských aj celoštátnych meteorických expedícií, podieľal sa na spracovaní radarových pozorovaní meteorov (Astronomický ústav ČSAV Ondřejov), zorganizoval prvú konferenciu IMO na Slovensku (Smolenice 1992), ako aj IMC 1998 (Stará Lesná).

Rozsiahla je jeho prednášková, popularizačná, školiteľská a konzultačná činnosť, podieľal sa na tvorbe množstva metodických materiálov pre astronomické krúžky aj verejnosť. Bol jedným vedúcich činiteľov „Astrostavu“, ktorý sa podieľal na budovaní hvezdárne na Vartovke aj v Rimavskej Sobote. Za svoju prácu bol niekoľkokrát ocenený, napr. aj ako člen kolektívu v rámci programu International Halley Watch 1986.

Laureátom Csereho ceny SAS pri SAV za populárno-vedeckú činnosť za rok 2023 sa stal Daniel Očenáš. Cenu mu odovzdáva predseda SAS pri SAV Rudolf Gális. (Foto: Emil Kundra)

Ocenenie, ktorého súčasťou je pamätná plaketa a poukážka na nákup astronomickej techniky v hodnote 150,-€ bolo laureátovi slávnostne odovzdané počas 19. riadneho zjazdu SAS pri SAV dňa 29. septembra 2023 v Danišovciach.

Laureátovi srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa tvorivosti a úspechov v jeho odbornej, no predovšetkým vzdelávacej a popularizačnej činnosti.