Spomienka na Igora Chromeka

Mgr. Igor Chromek sa narodil sa 23. januára 1932 v Banskej Bystrici, kde získal základné aj stredoškolské vzdelanie. Po absolvovaní Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici, štúdiu v Bratislave a základnej vojenskej služby sa vrátil do Banskej Bystrice. Niekoľko rokov vyučoval na Jedenásťročných stredných školách v Kremnici a Lučenci, v Banskej Bystrici pôsobil na Odbornom učilišti Pozemných stavieb. V roku 1970 ukončil externe vysokoškolské štúdium na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, odbor chémia – prírodopis.

S astronomickým pozorovaním začal ako študent Gymnázia Andreja Sládkoviča, kde astronomický krúžok pozorovateľov meteorov viedol profesor Lukáč Drozd. Od malička veľa čítal, mal rád hudbu. Miestom jeho oddychu bola príroda, aktívne športoval, organizoval mládežnícke orientačné preteky a turistické vychádzky. Zaujímali ho iné krajiny a ľudia, rád ich poznával počas svojich dovoleniek spolu so svojou rodinou. Pred nástupom do hvezdárne pracoval ako tajomník Okresného výboru ČSTV, neskôr ako vedúci oddelenia Krajského výboru ČSTV (Československý zväz telesnej výchovy).

Do funkcie riaditeľa hvezdárne (ľudovej, oblastnej a krajskej) bol menovaný 1. júla 1966 a zastával ju do 15. augusta 1990. Po odchode z funkcie riaditeľa pôsobil do 31. januára 1992 ako odborný pracovník. Okrem riadiacej práce zúčastňoval sa pozorovaní meteorov (k tejto záľube ho inšpirovala manželka Valéria ešte pred nástupom do hvezdárne), venoval sa pozorovaniu Slnka, zákrytov hviezd Mesiacom, fotografovaniu úkazov, tvorbe metodických listov a prednáškovej činnosti, najmä v oblasti histórie astronómie. Publikoval asi 300 odborných a popularizačných článkov v Správach Krajskej hvezdárne v Banskej Bystrici, časopisoch Kozmos, Říše hvězd a Život, v denníkoch Smer, Priekopník, Pravda a iných, ktoré boli zamerané najmä na históriu astronómie. Svojimi textami prispel do niekoľkých výročných publikácií hvezdárne – v roku 1973 „Ľudové hvezdárne a astronomické pozorovateľne v Stredoslovenskom kraji“, v roku 1975 „Pätnásť rokov činnosti Ľudovej hvezdárne v Banskej Bystrici“ a v roku 1986 „Dvadsaťpäť rokov prvých astronomických zariadení v Stredoslovenskom kraji“. Do roku 1990 písal kroniku hvezdárne, do ktorej podrobne zaznamenával aktivity hvezdárne.

Odchodom na dôchodok sa mu otvoril širší svet pre publikačnú činnosť. K obľúbeným postavám jeho publikačnej činnosti patrili osobnosti, ktoré sa venovali astronómii: Jakub Pribicer, Gabriel Martiny Kováč, Ján Alojz Wagner, Václav Karel Bedřich Zenger, Izaiáš Pilárik a ďalší. V roku 1998 napísal historickú novelu „Hvezdár z medeného mesta“, venujúcej sa Jakubovi Pribicerovi a jeho Traktátu o kométe, ktorú vydalo Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici.

V Slovenskom rozhlase v Banskej Bystrici (Rádio Regina) uverejnil sedem astronomických literárno-historických relácií ako napr. v roku 1996 „Slnko nad Ďumbierom“ o prvej expedícii za úplným zatmením Slnka v roku 1842 „Banskobystrický unikát“ o Karolovi Hölszkom a jeho ďalekohľade. V roku 1997 to bola relácia „Hviezdička zvaná Zengérium“ o práci profesora Václava Karla Bedřicha Zengera pôsobiaceho aj v Banskej Bystrici a zaujal aj „Slovenský pútnik“ (1999) o Izaiášovi Pilárikovi, profesorovi astronómie na Univerzite vo Wittenbergu.

Igor Chromek patril k zakladajúcim členom časopisu pre popularizáciu vedy, umenia a cestovného ruchu mesta a okolia „Bystrický Permon“, kde publikoval krátke historické úvahy a eseje. Bol aj členom literárneho klubu Litera 2.

Od roku 1967 bol členom Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, v ktorej pracoval v rôznych funkciách, nielen v banskobystrickej odbočke, ale aj Hlavnom výbore SAS pri SAV a jej odborných sekciách. V  rokoch 1986 – 1994 bol predsedom historickej sekcie SAS pri SAV. V roku 2008 mu bolo udelené čestné členstvo Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV. Patril k zakladajúcim členom Slovenského zväzu astronómov amatérov (SZAA), dnes Slovenský zväz astronómov. Miestna organizácia SZAA v Banskej Bystrici vznikla 19. 3. 1971 a Igor Chromek bol zvolený za jej predsedu.

Otec Igora Chromeka bol vojak, ktorý v rokoch prvej svetovej vojny bojoval ako legionár na Jekaterinskom a Permskom fronte. Pán Josef Chromek sa v roku 1920 vrátil do vlasti ako major československej armády. Od neho počul Igor o generálovi Štefánikovi, ktorý si získal jeho obdiv. K jeho pocte ako študent napísal niekoľko básní. Po vzniku Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika na Slovensku sa stal jej členom.

Bol držiteľom mnohých vyznamenaní, napr. Zlatej medaily Mikuláša Kopernika z roku 1973, desiatok diplomov, čestných uznaní a plakiet od SAS pri SAV, odborov kultúry na Slovensku a hvezdární na Slovensku. Titul „Vzorný pracovník kultúry“ mu bol udelený v roku 1987. V roku 2016 mu bola udelená „Cena mesta Banská Bystrica“ za zásluhy v oblasti astronómie a zviditeľnenie mesta pod Urpínom.

Mgr. Igor Chromek zomrel 17. októbra 2023 v Banskej Bystrici.

Mgr. Mária Gallová