Memorandum o spolupráci SAS pri SAV a SZA

Predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied Rudolf Gális a predseda Slovenského zväzu astronómov Tomáš Dobrovodský podpísali memoradum o spoluprácii SAS pri SAV a SZA. Akt slávnostného podpísania sa uskutočnil na úvod Medzinárodného festivalu astronomických filmov Astrofilm 2020 dňa 13. októbra 2020 v Piešťanoch.

Astronomické dianie na Slovensku sa už tradične deje pod záštitou dvoch dlhoročných združení priaznivcov tejto kráľovskej vednej disciplíny: Slovenskej astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied (SAS pri SAV) a Slovenského zväzu astronómov SZA. Nie je nezvyklé, že odborná, vzdelávacia a popularizačná činnosť, ako aj príprava a organizácia mnohých astronomických aktivít a podujatí sa deje v úzkej spolupráci členov oboch združení. Vedenia SAS pri SAV a SZA sa dohodli, že tejto plodnej spolupráci dajú aj formálny rámec v podobe memoranda o spolupráci. Cieľom memoranda, ktorého slávnostné podpísanie sa uskutočnilo na úvod Medzinárodného festivalu astronomických filmov Astrofilm 2020 dňa 13. októbra 2020 v Piešťanoch, však nebolo len formalizovať vzájomné vzťahy medzi našimi astronomickými združeniami, ale tiež posunúť našu spoluprácu na vyššiu úroveň.

Ako sa uvádza v memorande, ktoré podpísali predsedovia združení Rudolf Gális a Tomáš Dobrovodský, SAS pri SAV a SZA, konajúc v rámci svojich stanov a ďalších organizačných ustanovení, berúc do úvahy potrebu koordinovaného postupu s cieľom zjednocovať astronomickú komunitu na Slovensku, uznávajúc dôležitosť vytvorenia vhodných podmienok pre vzájomnú spoluprácu v odbornej, vzdelávacej, popularizačnej oblasti, ako aj pri výmene informácií, skúseností a najlepšej praxe, sa dohodli na vzájomnej spolupráci ktorá bude zahŕňať najmä tieto oblasti:

  • vytvorenie spoločných odborných sekcii a komisií, v ktorých by sa členovia obidvoch združení mohli spoločne podieľať na vedeckovýskumnej, odbornej, vzdelávacej, popularizačnej a publikačnej činnosti,
  • vzájomnú podporu, ako aj prípravu a organizáciu spoločných vedeckovýskumných, odborných, vzdelávacích a popularizačných projektov, ktoré budú predmetom záujmu SAS pri SAV, ako aj SZA,
  • prípravu a organizáciu spoločných odborných a vzdelávacích aktivít: konferencií, odborných seminárov, workshopov, expedícií v oblastiach záujmu oboch združení,
  • organizáciu spoločných pracovných stretnutí a konzultácií k riešeniu aktuálnych problémov v oblastiach záujmu SAS pri SAV, ako aj SZA a za účelom koordinácie ďalšieho spoločného postupu a
  • vytvorenie spoločného tímu pre plánovanie a prípravu tlačových správ k zaujímavým astronomickým úkazom a udalostiam.

Vytvorenie spoločných odborných sekcii a komisií, ako aj spoločného tímu pre prípravu tlačových správ budú prvé konkrétne kroky k naplneniu cieľov memoranda o spolupráci SAS pri SAV a SZA. O podrobnostiach budeme členov našich združení informovať v najbližšom čase.

doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.

predseda SAS pri SAV

 

Mgr. Tomáš Dobrovodský

predseda SZA

 

foto: RNDr. Ladislav Hric, CSc.