Anketa časopisu KOZMOS

Populárno-náučný časopis KOZMOS, ktorý vydáva Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, patrí už vyše 50 rokov k stáliciam v oblasti šírenia odborných poznatkov a výsledkov astronomického výskumu. Snahou redakcie i redakčnej rady je neustále zvyšovať kvalitu časopisu, prinášať svojim čitateľom zaujímavý obsah a pripravovať ho tak, aby bol pre všetkých atraktívnym a užitočným zdrojom aktuálnych informácií z rôznych oblastí astronomického výskumu vesmíru. Redakcia si váži názory svojich čitateľov, a preto sa rozhodla osloviť ich prostredníctvom ankety a zistiť ich preferencie týkajúce sa časopisu KOZMOS. Anketa je dostupná online na tejto adrese. Redakcia vopred ďakuje za vyplnenie a zaslanie ankety.