Výsledky finále Astronomickej olympiády 2021

Vážení študenti,

chceme vás informovať o výsledkoch, ktoré ste dosiahli pri riešení úloh finálového kola Astronomickej olympiády (AO). Treba vyjadriť uspokojenie nad tým, že napriek žalostnej úrovni vo vzdelávaní v oblasti prírodných vied, záujem študentov a mládeže obecne o astronómiu sa prejavuje na štandardnej úrovni. Aj vďaka tomu do finále AO postúpilo 13 študentov, ktorí riešili teoretické úlohy a úlohu z dátovej analýzy s obťažnosťou na medzinárodnej úrovni.

Úspešní riešitelia finále AO za rok 2021, kategória stredné školy

Úspešní riešitelia Škola Body
Džavoronok Adam Gymnázium, Poštová 9, Košice 519
Plšek Adam Benjamín Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza 429
Juhás Ondrej Gymnázium, Poštová 9, Košice 395
Nagy Oliver Gymnázium Janka Matušku, Galanta 103
Plachý Ján Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza 369
Kliment Jakub Gymnázium J.G.Tajovského, B.Bystrica 304
Zummer Michal Spojená škola Dominika Tatarku, Poprad 296
Vlk Jakub Bilingválne gymnázium M. Hodžu, Sučany 287
Butkaj Roman Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Dolný Kubín 273

Žiaľ, v dôsledku pokračujúcej celosvetovej pandémie aj tohto roku, podobne ako vlani, sme museli celoslovenské finálové kolo organizovať len elektronicky a hodnotiaca komisia bola zložená len z priamo zainteresovaných osôb. Vďaka patrí našim úspešným olympionikov z minulých rokov, ktorí veľkou mierou prispeli k vysokej náročnosti a medzinárodnej úrovni finálového kola. Musíme si uvedomiť, že na medzinárodnej úrovni sa do AO zapája okolo 50 najvýznamnejších štátov sveta a v mnohých je úroveň vzdelávania na vysokej úrovni. Preto, ak chceme pokračovať v  úspechoch, ktoré sme za 15 rokov dosiahli, musíme aj našich študentov pripraviť na to, že svet, napriek všetkým prekážkam, ide dopredu.

V rámci tohtoročného finále AO bol maximálny počet bodov za všetky úlohy stanovený na 600 bodov, pričom 200 bodov bolo za dátovú analýzu. Hodnotiaca komisia pracovala v zložení:  predsedníčka RNDr. Mária Hricová Bartolomejová, členovia komisie RNDr. Ladislav Hric, CSc., Janka Švrčková – UK Praha, Radovan Laščák – UK Praha, Martin Okánik – University of  Cambridge. Komisia pridelila body jednotlivým študentom tak, ako je to uvedené v priloženej tabuľke, pričom sú tu uvedení len úspešní riešitelia finálového kola AO za rok 2021. Prví piati  úspešní riešitelia sa zúčastnia IOAA. Šiesty úspešný riešiteľ je náhradníkom. Teší nás, že až 9 študentov sa stalo úspešnými riešiteľmi. Pritom treba poznamenať, že študent Marek Baňárek zo Sobotišťa, účastník finále AO, je ešte len študentom základnej školy.

Čo nás však, ako organizátorov AO mrzí, je fakt, že situácia ohľadom pandémie je v Kolumbii veľmi zlá, a preto aj tohto roku študenti nepocestujú na Medzinárodnú olympiádu z astronómie a astrofyziky (IOAA) do Kolumbie, ale olympiáda sa uskutoční formou videokonferencie. Nebude to ako vlani, keď počas 3 dní sa zvládlo riešenie všetkých úloh. Tohto roku by mala IOAA mať všetky atribúty prezenčnej formy, no organizátori zatiaľ nezaslali všetky špecifikácie. Vieme len to, že IOAA sa bude konať niekedy medzi 10. a 25. novembrom 2021. Času je zatiaľ dosť, aby sme dokázali splniť podmienky organizátorov hlavne vďaka pomoci pracovníkov SÚH v Hurbanove, ktorí sa už tradične podieľajú na organizácii astronomickej olympiády a vďaka finančnej pomoci z rozpočtu Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV. Študentom, postupujúcim na IOAA 2021, môžeme len odporúčať, aby sa v astronomickej oblasti ďalej vzdelávali a my sa vynasnažíme pripraviť pre nich v novembri dôstojné astronomické stretnutie.

Ďakujem všetkým študentom, ktorí sa zapojili do finálového kola AO 2021.

Hurbanovo, 22. 5. 2021

RNDr. Ladislav Hric, CSc.
predseda VV AO na Slovensku