Spoločné sekcie a komisie SAS pri SAV a SZA

Vedenie Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV pokračuje v napĺňaní uznesení 18. riadneho zjazdu SAS pri SAV, medzi ktoré patrí aj zámer, aby sa naša Spoločnosť výraznejšie angažovala ako zjednocujúci prvok astronomickej komunity na Slovensku. V súvislosti s týmto uznesením vedenie Spoločnosti v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov (SZA) podpísalo memorandum o spolupráci medzi našimi spoločnosťami a pripravilo novú koncepciu spoločných sekcií SAS pri SAV a SZA.

Spoločné sekcie sú dobrovoľné zoskupenia členov SAS pri SAV a SZA, ktorých spája spoločný záujem o danú problematiku. Vznikajú, pracujú a prípadne zanikajú na základe záujmu ich členov o spoločnú odbornú, vzdelávaciu alebo popularizačnú činnosť. Hlavnou náplňou činnosti sekcie je: zúčastňovať sa na riešení vedecko-výskumných a odborných úloh vo svojej oblasti činnosti, organizovať systematické i jednorazové pozorovania a expedície, usporadúvať semináre, školenia, praktiká, prednášky, ako aj iné vzdelávacie alebo popularizačné aktivity, vydávať informačné a popularizačné materiály a spolupracovať so sekciami iných spoločností a inými organizáciami.

Vedenia SAS pri SAV a SZA vyzvali svojich členov, aby prostredníctvom online formulára vyjadrili svoj záujem o členstvo v niektorých z navrhovaných sekcií, prípadne predložili vlastné návrhy na vznik ďalších spoločných sekcií, ako aj návrhy na zameranie, pracovnú náplň a členov vedení spoločných sekcií. Celkovo sme obdržali 46 odpovedí, z toho 37 od členov SAS pri SAV a 24 od členov SZA. Naši členovia prejavili záujem o činnosť priemerne v dvoch sekciách.

Na základe prijatých návrhov Hlavný výbor SAS pri SAV a Rada SZA odsúhlasili vznik nasledujúcich 9 spoločných sekcií SAS pri SAV a SZA: Sekcie astronomickej fotografie (9 členov), Sekcie astronomickej terminológie (6 členov), Sekcie histórie astronómie (10 členov), Sekcie medziplanetárnej hmoty (7 členov), Sekcie ochrany pred svetelným znečistením (10 členov), Sekcie pre výskum Slnka (8 členov), Sekcie pre vzdelávanie a popularizáciu astronómie (20 členov), Sekcie premenných hviezd a exoplanét (15 členov) a Sekcie zákrytov a zatmení (7 členov). Členom jednotlivých sekcií boli zaslané zakladacie listiny a predsedom týchto sekcií aj listiny s menovaním a splnomocnením. Hlavný výbor SAS pri SAV prerokoval a schválil nevyhnutné zmeny v  Organizačnom a rokovacom poriadku SAS pri SAV (článok 7 – Sekcie) a od 1. júna 2021 nadobúda účinnosť jeho nové znenie.

Členstvo v spoločných sekciách SAS pri SAV a SZA zostáva i naďalej otvorené. Na vyjadrenie záujmu môžu členovia našich spoločností využiť online formulár, prípadne môžu e-mailom kontaktovať predsedov príslušných sekcií. Nie je uzavretý ani zoznam spoločných sekcií SAS pri SAV a SZA. Návrh na vznik sekcie je možné predložiť kedykoľvek, ak ho podporí najmenej 5 členov SAS pri SAV alebo SZA. Na predloženie svojich návrhov môžu členovia našich spoločností tiež využiť online formulár, prípadne môžu e-mailom kontaktovať vedenia oboch spoločností.

Týmto chceme vyzvať predstaviteľov spoločných sekcií SAS pri SAV a SZA, aby sa ujali svojich funkcií a svojou činnosťou, vlastným príkladom i pomocou povzbudzovali k činnosti ostatných členov. A členov, aby motivovali vedenia spoločných sekcií k napĺňaniu zámerov ich činnosti. Diskusia k vzniku sekcií bola živá, preto veríme, že to bude trvalá charakteristika aj ich budúcej činnosti.