Spoločné sekcie a komisie SAS pri SAV a SZA

Vedenie Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV pokračuje v napĺňaní uznesení 18. riadneho zjazdu SAS pri SAV, ktorý sa konal 27. – 28. septembra 2019 v Danišovciach, a medzi ktoré patrí aj zámer, aby sa naša Spoločnosť výraznejšie angažovala ako zjednocujúci prvok astronomickej komunity na Slovensku.

V súvislosti s týmto uznesením vedenie Spoločnosti v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov (SZA) pripravilo novú koncepciu spoločných sekcií a komisií SAS pri SAV a SZA. Pripomeňme, že memorandum o spolupráci medzi našimi spoločnosťami bolo slávnostne podpísané 13. októbra 2020 počas Astrofilmu 2020 v Piešťanoch, o čom sme informovali našich členov aj prostredníctvom webu SAS pri SAV. Hlavný výbor SAS pri SAV prerokoval a schválil nevyhnutné zmeny v  Organizačnom a rokovacom poriadku SAS pri SAV (článok 7 – Sekcie) a od 15. marca 2021 nadobudlo účinnosť jeho nové znenie.

Sekcie a komisie v novej koncepcii sú dobrovoľné zoskupenia členov SAS pri SAV a SZA, ktorých spája spoločný záujem o danú problematiku. Vznikajú, pracujú a prípadne zanikajú na základe záujmu ich členov o spoločnú odbornú, vzdelávaciu alebo popularizačnú činnosť. Návrh na vznik sekcie alebo komisie je možné predložiť kedykoľvek, ak ho podporí najmenej 5 členov SAS pri SAV alebo SZA. Každá sekcia alebo komisia má svoje vedenie, ktoré si volia členovia príslušnej sekcie alebo komisie a schvaľujú ich vedenia spoločností. Hlavnou náplňou činnosti sekcie alebo komisie je: zúčastňovať sa na riešení vedecko-výskumných a odborných úloh vo svojej oblasti činnosti, organizovať systematické i jednorazové pozorovania a expedície, usporadúvať semináre, školenia, praktiká, prednášky, ako aj iné vzdelávacie alebo popularizačné aktivity,  vydávať informačné a popularizačné materiály a spolupracovať so sekciami iných spoločností a inými organizáciami.

Na základe stávajúcich sekcií a komisií SAS pri SAV, ako aj predbežného záujmu sme pripravili návrh zoznamu nových spoločných sekcií a komisií SAS pri SAV a SZA. Keďže však ide predovšetkým o záujem členov našich spoločností, otvárame priestor na širšiu diskusiu a vyjadrenie záujmu o členstvo v niektorých z navrhovaných sekcií alebo komisií. Rovnako sú však vítané návrhy našich členov na vznik ďalších spoločných sekcií a komisií, ako aj  návrhy na členov vedení nových sekcií a komisií. Na vyjadrenie záujmu a predloženie svojich návrhov môžu členovia našich spoločností do 15. mája 2021 využiť online formulár, prípadne môžu e-mailom kontaktovať vedenia oboch spoločností. Vopred ďakujeme za zaslané názory a návrhy, ktoré pomôžu dať našim spoločnostiam podobu podľa predstáv ich členov.