Csereho cena SAS pri SAV za populárno-vedeckú činnosť

Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (SAS pri SAV) vyhlásila 6. ročník Csereho ceny SAS pri SAV za populárno-vedeckú činnosť. Členovia Spoločnosti môžu svoje návrhy zaslať do 15. septembra 2021, slávnostné odovzdávanie ocenenia sa uskutoční počas Medzinárodného festivalu astronomických filmov Astrofilm 2021 v Piešťanoch.

SAS pri SAV si uvedomuje dôležitosť popularizácie vedy a techniky pre napredovanie a pokrok našej spoločnosti. Prostredníctvom tejto ceny chce povzbudiť predovšetkým mladých členov SAS pri SAV, aby sa venovali aj tejto činnosti a prilákali tak ďalších mladých ľudí k štúdiu vedy a techniky.

V roku 2017 sme si pripomenuli 100. výročie narodenia Dr. Eleméra Csereho (16. 1. 1917 – 29. 10. 1992), významného popularizátora astronómie a zakladateľa hvezdárne v Hlohovci. V súvislosti s týmto výročím Hlavný výbor SAS pri SAV rozhodol, že ocenenie sa bude od roku 2018 oficiálne nazývať Csereho cena SAS pri SAV za populárno-vedeckú činnosť.

Laureátmi tohto ocenenia sa v predchádzajúcich ročníkoch stali RNDr. Jaroslav Merc (2016), RNDr. Peter Begeni (2017), RNDr. Pavol Rapavý (2018), Mgr. Mária Gallová a Mgr. Peter Zimnikoval (2019) a RNDr. Stanislav Kaniansky (2020).

Každý člen SAS pri SAV môže na toto ocenenie navrhnúť osobnosť, ktorá sa výrazným spôsobom zaslúžila o popularizáciu astronómie a príbuzných odborov. Návrhy na ocenenie v roku 2021 treba doručiť SAS pri SAV (sas@ta3.sk) do 15. septembra 2021. Štatút ocenenia je možné nájsť na stránkach SAS pri SAV. Slávnostné odovzdávanie ocenenia sa uskutoční počas Medzinárodného festivalu astronomických filmov Astrofilm 2021 v Piešťanoch.

Tešíme sa na vaše návrhy.