Astrostáž Variable 2021

Astrostáž Variable 2021 organizovala Vihorlatská hvezdáreň v Humennom so spoluorganizátormi, ktorými boli Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, Slovenský zväz astronómov, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Neinvestičný fond Teleskop. Podujatie sa konalo v dňoch 31. júla až 8. augusta 2021 na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. Bola to súčasne prvá aktivita novozaloženej Sekcie premenných hviezd a exoplanét SAS pri SAV a SZA (ďalej Sekcia). V súlade so svojim názvom je astrostáž zameraná na pozorovanie premenných hviezd. Observatórium na Kolonickom sedle je na tento účel výborne vybavené. Je tu množstvo ďalekohľadov na vizuálne pozorovanie, CCD fotometriu a k dispozícii pre účastníkov bol aj štrbinový spektrograf s nízkym rozlíšením LISA. Po dlhom čase boli účastníkmi čisto Slováci. Tradiční účastníci z Ukrajiny a Poľska neprišli kvôli platným cestovným obmedzeniam. Nakoniec sa na Variable 2021 zišla skupina jedenástich nadšencov, z ktorých štyria už sú členmi Sekcie a tí ďalší sa nimi onedlho stanú. Organizačným vedúcim astrostáže bol, tak ako pri všetkých doterajších ročníkoch, RNDr. Igor Kudzej, CSc., riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne. Odborným vedúcim bol predseda Sekcie Pavol A. Dubovský. Technické zabezpečenie astrostáže mal na starosti ďalší pracovník Vihorlatskej hvezdárne Tomáš Medulka.

Účastníci astrostáže Variable 2021 pred kupolou hlavného ďalekohľadu Astronomického observatória na Kolonickom sedle.

Po obsahovej stránke spočíva astrostáž Variable 2021 v riešení výskumných úloh, ktoré si účastníci vyberú z ponúknutého zoznamu. Úlohy sú stavané tak, že riešiteľ by mal absolvovať celý proces od teoretickej prípravy, cez praktické pozorovanie, analýzu dát až po prezentáciu výsledkov. Astrostáž je tak vlastne výcvikovým táborom, v ktorom si účastníci dopĺňajú vedomosti a zručnosti a na druhej strane odovzdávajú vlastné skúsenosti kolegom. V konečnom dôsledku teda každý účastník získal prehľad o všetkých riešených úlohách a teda komplexný prehľad o metódach výskumu premenných hviezd. Na pozvánke bol aj napísaný titul astrostáže „Od Argelandera po Savanevyča“. Čiže od jednoduchých metód vizuálneho pozorovania po sofistikované spracovanie CCD fotometrie vyvinuté skupinou ukrajinských programátorov vedenou prof. Savanevyčom za aktívnej pomoci astronómov z Vihorlatskej hvezdárne.

Svetelná krivka V523 Cas získaná Vladimírom a Evou Popardovskými ďalekohľadom Púpava 280/1500.

Tento rok si z piatich vyhlásených úloh účastníci vybrali štyri. Vytvorili teda štyri skupiny. Vizuálnu skupinu tvoril jediný účastník Peter Veress, ktorý sa zameral na vizuálne odhady jasnosti cefeíd. Je krásne, že vôbec ešte niekto má záujem pozorovať vlastnými očami v časoch, keď sa všetko odohráva na monitoroch počítačov. Takisto teší s akou vervou sa Stanislav Šúst, Peter Cabuka a Tomáš Chrenko pustili do rutinnej úlohy určovania transformačných koeficientov pre jednotlivé ďalekohľady využívané na CCD fotometriu. Klasickú úlohu zostrojovania O-C diagramov pre zákrytové dvojhviezdy riešili Vladimír a Eva Popardovskí. Pravda len na archívnych dátach. Lebo celú svetelnú krivku sa im podarilo získať až poslednú noc. Pokúsili sa aj o inováciu. Porovnávali časy miním získané rôznymi metódami implementovanými v programe MAVKA s výsledkami získanými pomocou neurónovej siete vytvorenej v prostredí Matlab. Atraktívna téma spektroskopie premenných hviezd pritiahla Roberta Barsu a Martina Popardovského. Áno, známy slovenský astrofotograf sa venoval spektroskopii! A mal možnosť zažiť ako je táto disciplína vzrušujúca. Práve počas Variable 2021 sa v spektre Novy Vulpeculae 2021 (V606 Vul) objavil z noci na noc v emisných čiarach tzv. P Cygni profil signalizujúci absorpciu vo vyvrhnutej obálke.

Samotné hviezdy teda astrostáži svojou aktivitou priali. Okrem spomínanej novy bolo ešte možné pozorovať aj extrémne pomalú novu V1405 Cas a naopak rekordne rýchlu novu V1674 Her. Horšie to už bolo s podmienkami v zemskej atmosfére. Úplne jasná bola len posledná noc. Dovtedy bolo treba využívať obrazne povedané “každú dieru v mrakoch”.

Spektroskopická skupina zachytila vývoj spektra novy V606 Vul spred (modrá krivka) a počas maxima jasnosti (červená krivka). Spektrá boli získané pomocou 14″ Celestronu so spektrografom LISA. Podľa fotometrie dosiahla nova maximálnu jasnosť 10,0 mag vo filtri V dňa 2. augusta 2021.

Posledný večer na Variable 2021 patril predstaveniu záverečných prezentácií jednotlivých výskumníkov a udeľovaniu Ceny Jindřicha Šilhána za príkladný prístup k pozorovaniu premenných hviezd. Tentoraz bol ocenený Stanislav Šúst, čerstvý absolvent Pomaturitného štúdia astronómie v Hurbanove. Vkladáme však nádeje do celej skupiny astronómov – premenárov, ktorá sa tu vytvorila. S takými ľuďmi bude činnosť Sekcie premenných hviezd a exoplanét SAS pri SAV a SZA určite plná úžasných zážitkov.