Memorandum o spolupráci ČAS a SAS pri SAV

Petr Heinzel – predseda Českej astronomickej spoločnosti (ČAS) a Rudolf Gális – predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied (SAS pri SAV) podpísali memoradum o spoluprácii ČAS a SAS pri SAV. Akt slávnostného podpísania sa uskutočnil v rámci 21. zjazdu ČAS, ktorý sa konal dňa 18. septembra 2021 v Prahe.

Astronomické dianie v Českej republike sa už tradične deje pod záštitou ČAS, na Slovensku túto úlohu plní SAS pri SAV. Nie je preto prekvapením, že na úrovni členov odborných sekcií sa už mnoho rokov rozvíja úspešná spolupráca oboch astronomických spoločnosti. Možno spomenúť napríklad spoločné aktivity v oblasti ochrany pred svetelným znečistením. Výsledkom tejto činnosti bolo aj zriadenie Beskydskej oblasti tmavej oblohy, ktorá sa rozkladá na území Česka a Slovenska a v roku 2013 to bola len druhá medzinárodná oblasť tmavej oblohy na svete. Vedenia ČAS a SAS pri SAV sa dohodli, že tejto plodnej spolupráci dajú aj formálny rámec v podobe memoranda o spolupráci. Cieľom memoranda, ktorého slávnostné podpísanie sa uskutočnilo v rámci 21. zjazdu ČAS dňa 18. septembra 2021 v Prahe, však nie je len formalizovať vzájomné vzťahy medzi našimi astronomickými spoločnosťami, ale tiež posunúť našu spoluprácu na vyššiu úroveň.

Ako sa uvádza v memorande, ktoré podpísali predsedovia astronomických spoločností Peter Heinzel a Rudolf Gális, konajúc v rámci svojich stanov a ďalších organizačných ustanovení, uznávajúc dôležitosť vytvorenia vhodných podmienok pre vzájomnú spoluprácu vo vedeckovýskumnej, odbornej, vzdelávacej, popularizačnej oblasti, ako aj pri výmene informácií, skúseností a najlepšej praxe sa ČAS a SAS pri SAV dohodli na vzájomnej spolupráci, ktorá bude zahŕňať najmä tieto oblasti:

  • vytvorenie vhodných podmienok, ktoré členom oboch strán memoranda umožnia spoločne sa podieľať na vedeckovýskumnej a odbornej činnosti (napr. v oblasti výskumu vesmíru, histórie astronómie, ochrany pred svetelným znečistením), ako aj na vzdelávacej, popularizačnej a publikačnej činnosti,
  • prípravu a organizáciu spoločných odborných a vzdelávacích aktivít: konferencií (napr. konferencie mladých astronómov), odborných seminárov, workshopov, pozorovacích kampaní (napr. premenných hviezd, slnečnej a hviezdnej aktivity) a expedícií (napr. za významnými astronomickými úkazmi) v oblastiach záujmu oboch strán memoranda,
  • zdieľanie (online) konferencií, seminárov a prednášok, ako aj vzájomné pozývanie členov na podujatia organizované jednotlivými stranami memoranda,
  • vzájomnú podporu, ako aj prípravu a organizáciu spoločných vedeckovýskumných, odborných, vzdelávacích a popularizačných projektov, ktoré budú predmetom záujmu oboch strán memoranda,
  • organizovanie spoločných pracovných stretnutí a konzultácií k riešeniu aktuálnych problémov v oblastiach záujmu oboch strán memoranda a za účelom koordinácie ďalšieho spoločného postupu.

Príprava a organizácia spoločných podujatí, napr. konferencie mladých astronómov, konferencie venovanej histórii astronómie alebo podujatia k 100. výročiu vstupu Československa do Medzinárodnej astronomickej únie, budú prvé konkrétne kroky k naplneniu cieľov memoranda o spolupráci ČAS a SAS pri SAV. O podrobnostiach budeme členov našich spoločností informovať v najbližšom čase.

prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc.
predseda ČAS

doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.
predseda SAS pri SAV

Foto: Pavel Suchan, Petr Sobotka