Medzinárodná astrofyzikálna šifrovacia hra

TLAČOVÁ SPRÁVA

Banská Bystrica, 23. 9. 2021

V rámci Európskeho týždňa kóduEurópskej noci výskumníkov pripravili odborníci pre záujemcov o vesmír pozoruhodnú online hru, do ktorej prípravy sa zapojila aj Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV. Po úvodnom nultom ročníku národnej astrofyzikálnej šifrovacej hry sa talianski autori rozhodli rozšíriť hru o ďalšie svetové lokality, medzi ktorými bude aj 5 významných astronomických miest na Slovensku. Cieľom tejto hry je priblížiť zábavnou a interaktívnou formou astronómiu a astrofyziku cez národné astronomické uzly. Online verzia hry sa bude odohrávať na virtuálnej mape sveta. Hráči sa dozvedia nielen o súčasnom stave poznania vesmíru, ale aj o historickom vývoji pohľadu na oblohu a dianie na nej.

Počiatky vedomého sledovania hviezdnej oblohy môžeme datovať ešte pred éru holocénu. Orientácia pomocou hviezd bola významnou súčasťou vtedajších civilizácií. Samotné dianie na oblohe preniesli do svojich náboženských obradov a kultúrnych aktivít, ale aj opačne, oblohu ozdobili vlastnou mytológiou. Zanechali nám tak bohaté kultúrne dedičstvo. Astronómia je v súčasnosti vďaka neustálej technologickej vyspelosti jednou z najprogresívnejších vied. Sprostredkúva nám poznanie nášho blízkeho kozmického okolia ako aj vzdialeného vesmíru.

„Archeoastronomické miesta zvýrazňujú históriu a tradície príslušného miesta, približujú spôsob chápania javov na oblohe a ich úlohu v kultúre starovekých etník. Moderné observatóriá a popularizačné centrá zase zohrávajú významnú úlohu pri súčasnom mapovaní vesmíru, ako aj samotnom postavení Zeme v Slnečnej sústave“, uviedol RNDr. Stanislav Kaniansky, slovenský koordinátor súťaže. „Medzinárodná astrofyzikálna šifrovacia hra predstavuje platformu, kde sa kombinuje vedecké poznanie, počítačové myslenie a určité digitálne zručnosti z oblasti astronómie a príbuzných prírodných, technických i humanitných vied,“ pokračuje s nádejou, že hra osloví nielen astronomickú verejnosť.

„Táto autonómna hra je určená predovšetkým pre priaznivcov šifrovacích hier, avšak dáva dôraz ako na históriu, tak aj súčasnosť a budúcnosť pozorovania vesmíru“, dodáva doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD., predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied, ktorá sa zapojila do prípravy tejto jedinečnej online hry. Do šifrovacej hry je zapojených takmer 300 svetovo významných astronomických lokalít, z toho päť slovenských.

Hru môže hrať jednotlivec alebo skupina hráčov. Do hry je možné sa zapojiť cez stránku: https://play.inaf.it/en/international-code-hunting-game/

Prajeme Vám príjemné putovanie cez významné svetové lokality, ktoré prispeli k nášmu poznaniu vesmíru.

 

RNDr. Stanislav Kaniansky
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella v Žiari nad Hronom
org. súčasť Hvezdáreň v Banskej Bystrici
Tel.: +421 48 415  6144
E-mail: sky @ planetarium.sk

doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.
Predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 
Tel.: +421 55 234 2241 
E-mail: rudolf.galis @ upjs.sk