Csereho cena SAS pri SAV za populárno-vedeckú činnosť

Laureátom Csereho ceny SAS pri SAV za populárno-vedeckú činnosť za rok 2021 sa stal RNDr. Miroslav Znášik. Ocenenie mu bolo slávnostne odovzdané počas Medzinárodného festivalu astronomických filmov Astrofilm 2021 dňa 14. októbra 2021 v Piešťanoch.

Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (SAS pri SAV) si uvedomuje dôležitosť popularizácie vedy a techniky pre napredovanie a pokrok našej spoločnosti. Prostredníctvom tejto ceny, ktorá od roku 2018 nesie meno Dr. Eleméra Csereho, významného popularizátora astronómie a zakladateľa hvezdárne v Hlohovci, chce SAS pri SAV povzbudiť predovšetkým mladých členov Spoločnosti, aby sa venovali aj tejto činnosti a takýmto spôsobom prilákali ďalších mladých ľudí k štúdiu vedy a techniky.

Laureátom Csereho ceny SAS pri SAV za populárno-vedeckú činnosť za rok 2021 sa stal RNDr. Miroslav Znášik. Laureát v rokoch 1975 – 1980 študoval na Matematicko – fyzikálnej fakulte Univerzite Komenského v Bratislave, zameranie Fyzika hraničných odborov. Je dlhoročným pracovníkom Krajskej hvezdárne v Žiline, v ktorej v období 1986 – 2012 pôsobil ako jej riaditeľ. V odbornej oblasti sa venoval predovšetkým pozorovaniam objektov medziplanetárnej hmoty, ale aj pozičným meraniam a dotyčnicovým zákrytom hviezd Mesiacom. Zúčastnil sa mnohých celoštátnych meteorických expedícií, pri viacerých sa podieľal na spracovaní ich pozorovaní. V roku 1988 sa zúčastnil konferencie International Meteor Conference (Oldenzaal – Holandsko), počas ktorej  oficiálne vznikla International Meteor Organization. V popularizácii astronómie je jeho záber veľmi široký od regionálnej úrovne až po celoslovenskú. Vyučoval astronómiu v rámci Pomaturitného štúdia astronómie v Hurbanove, podieľal sa na organizácii expedícií, zrazov a súťaží pre mládež (Čo vieš o hviezdach?, Astronomická olympiáda). Laureát je autorom publikácie Kalendáre v premenách času (Považské múzeum Žilina, 2001). Niekoľko rokov pracuje ako posudzovateľ Astronomickej ročenky. Členom SAS pri SAV je od roku 1977. V súčasnosti je predsedom odbočky SAS pri SAV v Žiline, no mnoho rokov pôsobil aj ako podpredseda a člen Hlavného výboru SAS pri SAV.

Ocenenie, ktorého súčasťou je pamätná plaketa a poukážka na nákup astronomickej techniky v hodnote 150,-€ bolo laureátovi slávnostne odovzdané počas Medzinárodného festivalu astronomických filmov Astrofilm 2021 dňa 14. októbra 2021 v Piešťanoch.

Laureátovi srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa tvorivosti a úspechov v jeho odbornej, no predovšetkým vzdelávacej a popularizačnej činnosti.

 

Foto: Jozef Csipes