Za RNDr. Pavlom Hazuchom

Bol piatok 8. apríla 2022, celkom pekný, aj keď mierne zamračený deň, ktorý som si užíval s kolegami v Hurbanove. Okrem iného som mal aj dlhý rozhovor s riaditeľom hvezdárne v Hlohovci K. Petríkom, ktorý pripravuje  oslavy 50. výročia založenia hvezdárne. Samozrejme, hovorili sme aj o našom spoločnom priateľovi Palkovi Hazuchovi a Karol sa mi sťažoval, že sa sním nevie už dlhšie skontaktovať. Večer, keď som bol už v Komárne s priateľmi zrazu zazvonil telefón… Kolega z Hurbanova mi oznámil, že náš Palko zomrel. Zase blesk z jasného neba, a tak som len Karolovi oznámil, že ten rozhovor už neurobí.

P. Hazucha sa narodil 29. augusta 1939 v Skalitom na Kysuciach, kde prežil svoje detstvo a po maturite na Jedenásťročnej  strednej škole (dnes Gymnázium J. M. Hurbana) v Čadci študoval na Vyššej pedagogickej škole v Bratislave (dnes Pedagogická fakulta UK) aprobáciu matematika a fyzika. Po štúdiu učil na SVŠ a neskoršie na Gymnáziu v Hlohovci predovšetkým fyziku, bol jeho dlhoročným riaditeľom. Už od začiatku svojho pôsobenia v Hlohovci navštevoval hvezdáreň, bol jedným z jej najbližších spolupracovníkov. Astronómia bola jeho láskou, lákali ho nové poznatky. Začal teda študovať aj jadrovú fyziku na Prírodovedeckej fakulte UK (neskôr Matematicko-fyzikálna, dnes Fakulta matematiky, fyziky a informatiky), jeho diplomová práca bola Jadrové reakcie vo hviezdach a vývoj hviezd. Na MFF UK v Prahe (1975 – 1977) absolvoval aj postgraduálne štúdium astronómie a astrofyziky a na MFF UK v Bratislave získal titul RNDr.

Jeho domovskou hvezdárňou bol Hlohovec, externým zamestnancom bol od roku 1961, venoval sa slnečnej aktivite, pozičným meraniam aj premenným hviezdam. Spod „jeho rúk“ v astronomickom krúžku zamierilo na štúdium fyziky či astronómie množstvo študentov. Bol zakladajúcim členom odbočky ČAS pri SAV v Hlohovci (1961), jej dlhoročným tajomníkom i predsedom, stál pri zrode časopisu Kozmos (1970). Nezmazateľná je však jeho stopa v množstve metodických a odborných materiálov, no predovšetkým v činnosti pedagogickej. Dodnes na „svojho pána profesora“ či vedúceho krúžku s láskou a úctou spomínajú tí, ktorým určil ich smerovanie štúdia prírodných vied. P. Hazucha bol členom Slovenského zväzu astronómov i Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, za svoju získal prácu množstvo ocenení, 18. zjazd SAS pri SAV ho v roku 2019 zvolil za svojho čestného člena.

S Palkom Hazuchom sme sa v ostatných rokoch stretávali už len na konferenciách či na Astrofilme v Piešťanoch. Vždy to boli stretnutia obohacujúce a pri rozhovoroch s úsmevom mne aj manželke pripomínal, že „my jadrováci“ musíme držať spolu, my možno viac chápeme súvislosti mikro a makrosveta.

Bol jedným z tých učiteľov, ktorí zanechajú hlbokú stopu v životoch i v spomienkach, lebo ich nasmerujú k nejakému svetlému a fascinujúcemu horizontu poznania i života. A on priviedol mnohých k astronómii. 

Zostaneš tak, Palko, navždy tou stuhou, ktorá sa vinie a spája generácie v ušľachtilých záujmoch, ktoré kultivujú ľudské duše.

Česť Tvojej pamiatke, budeš nám veľmi chýbať.

 

Medzi účastníkmi 18. zjazdu SAS pri SAV (2019, foto P. Rapavý)Medzi účastníkmi 18. zjazdu SAS pri SAV (Danišovce 2019, foto P. Rapavý)

 

Počas výročnej prednášky na Konferencii o úspechoch stelárnej astronómie, ktorej bol pravidelným účastníkom (Bezovec 2005, foto R. Gális)

 

Zamyslený pri jednom z ďalekohľadovZamyslený pri jednom z ďalekohľadov (Bezovec 2005, foto R. Gális)

 

Na pomaturitnom stretnutí (2000, foto V. Tittel)Na pomaturitnom stretnutí (2000, foto V. Tittel)

 

Príhovor na konferencii Astronomické Slovensko (2019, foto P. Rapavý)Príhovor na konferencii Astronomické Slovensko (Danišovce 2019, foto P. Rapavý)

 

P. Hazucha preberá Čestné uznanie od predsedu a tajomníka SAS pri SAV (2019, foto P. Rapavý)Hazucha preberá Čestné uznanie od predsedu a tajomníka SAS pri SAV (Danišovce 2019, foto P. Rapavý)